Nghiên cứu giải pháp xây dựng và điều kiện đảm bảo áp dụng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ GTVT hoạt động trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học

Diễn đàn khoa học 05/05/2021 15:29

Đánh giá hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ GTVT hoạt động trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học công nghệ có vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý, điều hành của Bộ GTVT.


 

TS. TRẦN THỊ BÍCH NGỌC; ThS. DƯƠNG THỊ HÒA
Trường Cán bộ Quản lý Giao thông vận tải

TÓM TẮT: Đánh giá hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ GTVT hoạt động trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học công nghệ có vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý, điều hành của Bộ GTVT. Do đó, khi tiến hành đánh giá cần được trang bị bộ tiêu chí một cách khoa học, chính xác, khách quan. Bài báo trình bày khái quát về thực trạng công tác đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GTVT hoạt động trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học công nghệ, kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân những hạn chế đó. Đồng thời, bài báo đưa ra giải pháp xây dựng và điều kiện bảo đảm áp dụng Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ GTVT hoạt động trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học công nghệ.
TỪ KHÓA: Đánh giá hiệu quả hoạt động, đơn vị sự nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học.
ABSTRACT: Evaluating efficiency of the performance of non-business units under the Ministry of Transport operating in the field of human resource training and scientific, technological research plays an important role in the management and administration activities of the Ministry of Transport, therefore, when conducting the assessment, it should be equipped with a set of criteria in a scientific, accurate and objective way. The article presents an overview of the status of performance evaluation of public non-business units under the Ministry of Transport operating in the field of human resource training and scientific, technological research, and the results achieved, the shortcomings, limitations and the causes of those limitations. At the same time, the article offers solutions to build and ensure the application of a set of performance evaluation criteria for non-business units under the Ministry of Transport operating in the field of human resource training and scientific, technological.research.
KEYWORDS: Evaluating efficiency of the performance, non-business units, human resource training, scientific, technological research.
Nội dung xem tại đây

 

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận