Nghiên cứu giao thức CAN điều khiển giám sát thiết bị điện trong nhà

Diễn đàn khoa học 03/12/2021 09:45

Bài báo trình bày về hệ thống mạng CAN và xây dựng mô hình điều khiển và giám sát thiết bị điện trong nhà sử dụng giao thức CAN.


 

ThS. PHẠM THỊ HỒNG ANH
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

18

Định dạng khung dữ liệu ở CAN

 

TÓM TẮT: Bài báo trình bày về hệ thống mạng CAN và xây dựng mô hình điều khiển và giám sát thiết bị điện trong nhà sử dụng giao thức CAN. Mô hình gồm có ba thành phần chính: trạm điều khiển trung tâm, mô-đun CAN và mô-đun rơ-le, được thiết kế đơn giản với chi phí thấp. Bên cạnh đó, mạng CAN có tính ổn định, an toàn và không bị ảnh hưởng bởi nhiễu. Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình hoạt động chính xác và tin cậy.
TỪ KHÓA: Giao thức CAN, nhà thông minh, thiết bị gia dụng.
ABSTRACT: This paper presents CAN network system and builds a control and monitoring model for home appliances using CAN protocol. This model consists of three main components: the central control station, CAN module and relay module. It has been designed simply with low cost. Besides, the CAN network system is stable, safe and unaffected by interferences. The experimental result has shown that the proposed system is operating accurately and efficiently.
KEYWORDS: CAN protocol, smart home, home appliances.

Nội dung xem tại đây

 

 Ý kiến của bạn

Bình luận