Nghiên cứu hành động tránh va của thuyền viên trong tình huống tàu thuyền đi cắt hướng, tàu mục tiêu ở bên mạn phải, tầm nhìn xa tốt

Diễn đàn khoa học 25/11/2020 15:56

Tai nạn đâm va chiếm tỉ lệ lớn trong tai nạn hàng hải. Đa phần nguyên nhân gây ra tai nạn là do lỗi của con người.


 

PGS. TS. PHẠM VĂN THUẦN; ThS. NGUYỄN ĐÌNH HẢI
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

DT

Các tình huống trong tầm nhìn xa tốt

 

Tai nạn đâm va chiếm tỉ lệ lớn trong tai nạn hàng hải. Đa phần nguyên nhân gây ra tai nạn là do lỗi của con người. Nhiều công trình nghiên cứu về tai nạn đâm va đã chỉ ra những lỗi của thuyền viên trong điều khiển tàu, tuy nhiên, những đặc trưng về hành động của con người trong tình huống tránh đâm va tàu thuyền chưa được quan tâm phân tích một cách có hệ thống. Trong bài báo này, các nghiên cứu về hành động của con người liên quan đến tình huống có nguy cơ đâm va khi tàu thuyền đi cắt hướng nhau, tàu mục tiêu ở bên mạn phải, trong tầm nhìn xa tốt được thực hiện. Các mối liên hệ giữa hành động của con người và điều kiện chạy tàu được xác định.

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận