Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá hiệu quả giảm tốc độ của một số mẫu vạch sơn giảm tốc trên các đường ô tô ngoài đô thị ở Việt Nam

Diễn đàn khoa học 31/05/2021 15:14

Bài báo nhằm đề xuất mẫu vạch sơn giảm tốc (VSGT) mới có hiệu quả cao trong việc giảm tốc độ xe chạy và có khả năng phù hợp với điều kiện giao thông của Việt Nam.


 

TS. ĐỖ DUY ĐỈNH
Trường Đại học Xây dựng

DT
 

 

TÓM TẮT: Bài báo nhằm đề xuất mẫu vạch sơn giảm tốc (VSGT) mới có hiệu quả cao trong việc giảm tốc độ xe chạy và có khả năng phù hợp với điều kiện giao thông của Việt Nam. Để đạt được mục tiêu này, trên cơ sở phân tích khả năng áp dụng của các mẫu VSGT điển hình khác nhau hiện đang sử dụng ở Việt Nam và các nước trên thế giới, nghiên cứu đã lựa chọn được 4 mẫu VSGT với các thông số khác nhau như: cách bố trí vạch sơn, chiều rộng vạch sơn, khoảng cách và số lượng các vạch sơn hay cụm vạch sơn… để đưa vào thực nghiệm trên một số đường ô tô ngoài đô thị ở Việt Nam. Từ kết quả thực nghiệm, nghiên cứu này đã kiến nghị được 1 mẫu VSGT mới có khả năng phù hợp với điều kiện giao thông ở Việt Nam và có hiệu quả giảm tốc độ cao hơn đáng kể so với mẫu VSGT hiện đang áp dụng phổ biến ở Việt Nam hiện nay.
TỪ KHÓA: Vạch sơn giảm tốc, tốc độ, đường ngoài đô thị.
ABSTRACT: This paper is to propose a new parttern of transverse rumble strips which causes a high reduction on vehicle speeds and is potentially suitable to traffic conditions in Vietnam. To achieve this target, based on an analysis on applicability of different typical partterns of transverse rumble strips which are currently used in Vietnam and other countries over the world, this research selected 4 partterns of transverse rumble strips with varying parameters such as: layout of strips, strip width, distance between strips and number of strips or clusters etc… for making experiments on several rural road sections in Vietnam. Based on the experimental results, this study proposed a new parttern of transverse rumble strips which is potentially applicable to traffic conditions in Vietnam and has a significantly higher effects on reducing vehicle speeds as compared to the current parttern which is widely used in Vietnam.
KEYWORDS: Transverse rumble strips, speed, rural roads.
Nội dung xem tại đây

 

 Ý kiến của bạn

Bình luận