Nhiều điểm mới trong quy định về kiểm soát chất lượng an ninh hàng không

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 21/01/2021 10:32

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 41/2020/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2020 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không VN.


 

unnamed (2)
Nhiều quy định mới về kiểm soát chất lượng an ninh hàng không

Theo đó, sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3; khoản 17 Điều 3; bổ sung khoản 20a, 27a Điều 3; sửa đổi, bổ sung khoản 1, 3 Điều 5; bổ sung khoàn 3 Điều 9; sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 10; sửa đổi, bổ sung khoản 1, 3 Điều 11;  sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1, điểm b khoản 6 Điều 14; sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 14… của Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2020 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không VN.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2021; các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ suất ăn hàng không, xăng dầu hàng không chưa tổ chức lực lượng kiểm soát an ninh hàng không theo quy định do ảnh hương của dịch bệnh Covid-19 phải hoàn thành việc tổ chức lực lượng kiểm soát an ninh hàng không trước ngày 01/01/2023.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.

Ý kiến của bạn

Bình luận