Phân tích ảnh hưởng của thông số kết cấu đến tính thân thiện với đường của hệ thống treo

Diễn đàn khoa học 21/05/2021 09:52

Tính thân thiện với đường là một trong số các tiêu chí đánh giá hệ thống treo bên cạnh độ êm dịu chuyển động. Để đánh giá hệ thống treo thân thiện với đường có thể thực hiện bằng thực nghiệm hoặc mô phỏng trên mô hình.


 

TS. Đặng Việt Hà
Cục Đăng kiểm Việt Nam

dt
 

 

TÓM TẮT: Tính thân thiện với đường là một trong số các tiêu chí đánh giá hệ thống treo bên cạnh độ êm dịu chuyển động. Để đánh giá hệ thống treo thân thiện với đường có thể thực hiện bằng thực nghiệm hoặc mô phỏng trên mô hình. Với phương pháp mô phỏng cho phép thay đổi tham số cấu trúc một cách dễ dàng, cho kết quả nhanh chóng, nên thường được sử dụng cho các bài toán thiết kế, kiểm chứng. Bài báo phân tích ảnh hưởng của thông số kết cấu đến tính thân thiện với đường của hệ thống treo. Phương pháp đánh giá hệ thống treo thân thiện với đường theo tiêu chuẩn VSB 11 của Australia bằng mô hình lý thuyết với hai tiêu chí là tần số dao động riêng và hệ số dập tắt dao động. Kết quả nghiên cứu đưa ra dải thông số hệ thống treo cần phải đáp ứng để đảm bảo tính thân thiện với đường.
TỪ KHÓA: Thông số kết cấu, tính thân thiện với đường, hệ số dập tắt dao động, tiêu chuẩn VSB 11.
ABSTRACT: Road-friendliness is one of the evaluation criteria for the suspension in addition to ride comfort. The evaluation of road-friendly suspension can be done experimentally or simulated on a model. With a simulation method that allows to change structural parameters easily, giving results quickly, it is often used for design and verification problems. This paper analyzes the effect of the structural parameters on the road friendliness of the suspension. Evaluation method of road-friendly suspension according to the standard VSB 11 of Autralia by theoretical model with two criteria: natural vibration frequency and damping ratio. The results of the study show the range of parameters the suspension needs to meet to ensure road friendliness.
KEYWORDS: Structural parameters, road-friendly, damping ratio, VSB 11 standard.

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận