Phân tích tổng quan pháp luật Việt Nam về vận chuyển hàng nguy hiểm trên đường thủy nội địa

Diễn đàn khoa học 25/12/2021 07:29

Các quy định của pháp luật về vận chuyển hàng nguy hiểm (HNH) trên đường thủy nội địa (ĐTNĐ) có vai trò đặc biệt quan trọng trong kiểm soát hoạt động vận chuyển HNH.


 

TS. PHAN VĂN HƯNG
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
ThS. NGUYỄN CAO HIẾN
Bộ Giao thông vận tải

24

Các loại hình bốc xếp HNH tại cảng [6]

 Các quy định của pháp luật về vận chuyển hàng nguy hiểm (HNH) trên đường thủy nội địa (ĐTNĐ) có vai trò đặc biệt quan trọng trong kiểm soát hoạt động vận chuyển HNH. Tuy nhiên, vấn đề hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động vận chuyển HNH trên ĐTNĐ phát triển bền vững chưa được quan tâm. Các quy định của pháp luật về vấn đề này còn khá sơ sài, tồn tại nhiều bất cập, thiếu sót. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sẽ chỉ ra những tồn tại, bất cập của pháp luật hiện hành về vận chuyển HNH trên ĐTNĐ, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chế định pháp luật về vận chuyển HNH trên ĐTNĐ.

TỪ KHÓA: Hàng nguy hiểm, vận chuyển, pháp luật, đường thủy nội địa.
ABSTRACT:: The legal provisions on the transport of dangerous goods on inland waterways play a particularly important role in controlling dangerous goods transportation. However, the issue of perfecting the legal basis for the transport of dangerous goods on inland waterways for sustainable development has not been paid attention. The provisions of the law on this issue is rather sketchy, exist many inadequacies and shortcomings. In this study, the authors will point out the shortcomings and inadequacies of the current law on transporting dangerous goods on inland waterways. From there, some solutions are proposed to improve the legal regulation on on the transport of dangerous goods on inland waterways.
KEYWORDS: Dangerous goods, transportation, law, inland waterways.
Nội dung xem tại đây

 

 Ý kiến của bạn

Bình luận