Phương pháp xấp xỉ tính hệ số dẫn của vật liệu composite với cốt phức hợp có lớp vỏ bọc dị hướng trong không gian hai chiều

Bạn đọc 24/06/2020 15:38

Bài báo nghiên cứu ảnh hưởng của lớp vỏ bọc dị hướng tới hệ số dẫn nhiệt của vật liệu composite khi sử dụng phương pháp xấp xỉ cốt tương đương.

TÓM TẮT: Bài báo nghiên cứu ảnh hưởng của lớp vỏ bọc dị hướng tới hệ số dẫn nhiệt của vật liệu composite khi sử dụng phương pháp xấp xỉ cốt tương đương. Giả sử đồng nhất cốt đẳng hướng cùng lớp vỏ bọc dị hướng thành một cốt tương đương đẳng hướng có cùng kích thước và tìm hệ số dẫn của cốt tương đương, sau đó sử dụng các công thức có sẵn cho vật liệu hai pha dạng nền - cốt liệu để tìm hệ số dẫn hiệu dụng của vật liệu ban đầu. ThS. NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG - Trường Đại học Giao thông vận tải

Nội dung bài khoa học tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận