Quy định của Tổ chức Hàng hải quốc tế về việc xác định vị trí tàu bằng mục tiêu địa văn

Diễn đàn khoa học 25/11/2020 16:12

Hàng hải ven bờ cần đảm bảo tàu đi đúng tuyến đã định và tuân thủ quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển.


TS. NGUYỄN THÁI DƯƠNG 
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

 

DT
Diện tích xác suất chứa vị trí tàu 

 Hàng hải ven bờ cần đảm bảo tàu đi đúng tuyến đã định và tuân thủ quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển. Trước khi hành trình, thuyền trưởng phải lập tuyến hàng hải dự tính an toàn và kinh tế, tiếp theo là dẫn tàu an toàn đúng tuyến đường đã định. Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã ban hành các nghị quyết và tài liệu hướng dẫn quy trình thiết lập và thực hiện một chuyến đi biển an toàn. Bài báo tập trung nghiên cứu một phần của quy trình lập kế hoạch chuyến đi, đó là yêu cầu đối với độ chính xác và khoảng thời gian lớn nhất giữa hai lần xác định vị trí tàu liên tiếp. Trên cơ sở phân tích qui trình lập tuyến hàng hải dự tính trong Hệ thống quản lý an toàn quốc tế của một số công ty vận tải biển, tác giả nhận thấy việc tính toán hai yếu tố nêu trên chưa thực sự rõ ràng. Với các kết quả phân tích các yêu cầu của IMO, tác giả đề xuất quy trình tính toán khoảng cách an toàn tới điểm nguy hiểm hàng hải và tần suất xác định vị trí đảm bảo tàu đi đúng tuyến đường đã định.

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận