Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT và Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT

Tác giả: Minh Phương

saosaosaosaosao
25/12/2020 15:29

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 32/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt và Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị.


06-7549

Theo đó, Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt (sau đây gọi tắt là Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT) như sau:

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 5; Điều 6; Điều 7; Điều 8; điểm c khoản 4 Điều 9; Điều 10; Khoản 2 Điều 13; Điều 15; Phụ lục VI của Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này.

Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị (sau đây gọi tắt là Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT) được sửa đổi như sau:

Sửa đổi, bổ sung Điều 2; Khoản 5, khoản 8, khoản 13 Điều 3; Điều 4; Khoản 1 Điều 5; Điều 7; Điều 10; Điều 11; Điều 12; Điều 17; Điều 19; Khoản 3 Điều 20; Khoản 2 Điều 21; Điều 22.

Bãi bỏ cụm từ “hệ thống điều khiển chạy tàu” trong khoản 7 Điều 3, cụm từ “toa xe đường sắt đô thị” tại điểm a khoản 2 Điều 5 của Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT; Bãi bỏ điểm c khoản 5 Điều 5 của Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT; thay thế cụm từ “Biên bản kiểm tra” thành “Báo cáo kiểm tra” tại Phụ lục III, Phụ lục V của Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT; bãi bỏ khoản 3 Điều 5, khoản 3 và khoản 7 Điều 6 của Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT; thay thế cụm từ “Cục Đăng kiểm Việt Nam” thành “Cục Đường sắt Việt Nam” trong các điều khoản sau: khoản 4 Điều 13; khoản 1, khoản 2 Điều 15; Phụ lục 3; Phụ lục 4 của Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT; thay thế cụm từ “hệ thống tín hiệu” thành “hệ thống thông tin - tín hiệu” trong các điều khoản sau: khoản 1 Điều 6, khoản 4 Điều 9 của Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 01 năm 2021.

Toàn văn Thông tư 32 xem tại đây.

Ý kiến của bạn

Bình luận