Sửa đổi Quy chuẩn về Trạm kiểm tra tải trọng xe

Tác giả: HL

saosaosaosaosao
Diễn đàn khoa học 10/08/2023 07:27

Các quy định về đánh giá sự phù hợp của hệ thống cân với quy chuẩn sau khi hoàn tất việc xây dựng, lắp đặt hệ thống, cơ quan tiếp nhận và công bố hợp quy trạm kiểm tra tải trọng trước khi đưa vào khai thác sử dụng, các nội dung quy định về quản lý, đảm bảo không phát sinh thủ tục hành chính trong quy chuẩn…


Sửa đổi Quy chuẩn về Trạm kiểm tra tải trọng xe - Ảnh 1.

Thanh tra giao thông kiểm tra tải trọng xe

Văn phòng Bộ vừa có thông báo kết luận của Thứ trưởng Lê Đình Thọ về dự thảo sửa đổi, bổ sung QCVN 66:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm kiểm tra tải trọng xe do Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì xây dựng. Theo đó Thứ trưởng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

Đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung QCVN 66:2013/BGTVT cần rà soát lại các thuật ngữ, định nghĩa, yêu cầu kỹ thuật, mô hình, quy trình cân KTTTX tự động, các quy định về đánh giá sự phù hợp của hệ thống cân với quy chuẩn sau khi hoàn tất việc xây dựng, lắp đặt hệ thống, cơ quan tiếp nhận và công bố hợp quy trạm kiểm tra tải trọng trước khi đưa vào khai thác sử dụng, các nội dung quy định về quản lý, đảm bảo không phát sinh thủ tục hành chính trong quy chuẩn…

Bổ sung, phân nhóm rõ hơn về Trạm KTTTX tự động, cụ thể trạm KTTTX tự động sử dụng cho mục đích xác định sơ bộ phương tiện có dấu hiệu quá tải trọng; Trạm KTTTX tự động sử dụng cho mục đích xác định trực tiếp và xử lý vi phạm về quá tải trọng của phương tiện.

Các nội dung có liên quan về mô hình cân, yêu cầu kỹ thuật, quy trình cân, việc chia sẻ và sử dụng dữ liệu cân KTTTX tự động và các nội dung có liên quan cần chỉnh sửa, rà soát, bổ sung cho phù hợp.

Đối với hồ sơ trình cần tập hợp đủ và rà soát tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, giải trình tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý. Hoàn thiện thuyết minh, tổng hợp các tài liệu là căn cứ xây dựng nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn. Nội dung thuyết minh cần viết rõ về các nội dung điều khoản sửa đổi, bổ sung của QCVN và có căn cứ, cơ sở cụ thể. Bản so sánh QCVN cũ/mới: giải thích rõ các cơ sở, căn cứ về pháp lý, khoa học và thực tiễn để sửa đổi, bổ sung cho các điều khoản của Quy chuẩn. Hoàn thiện Thông tư ban hành và toàn bộ hồ sơ trình.

Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương hoàn thiện dự thảo và hồ sơ QCVN, trình Bộ GTVT để Bộ GTVT gửi lấy ý kiến các Bộ ngành, cơ quan, đơn vị theo quy định.

Ý kiến của bạn

Bình luận