Tăng cường quản lý và phòng chống tiêu cực trong đào tạo, sát hạch, cấp GPLX

Tác giả: KL

saosaosaosaosao
Vận tải 24/04/2024 06:17

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị tăng cường quản lý và phòng chống tiêu cực trong đào tạo, sát hạch, cấp GPLX nhất là công tác hậu kiểm.Tăng cường quản lý và phòng chống tiêu cực trong đào tạo, sát hạch, cấp GPLX- Ảnh 1.

Học viên thực hiện kỹ năng đi hình

Nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa về chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy GPLX cơ giới đường bộ và chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế, đồng thời tiếp tục tăng cường công tác quản lý và thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-BGTVT của Bộ GTVT về đổi mới, tăng cường quản lý, phòng, chống tiêu cực và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ (Chỉ thị 05), Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) tiếp tục thực hiện, đảm bảo tiến độ, chất lượng đối với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được giao tại Chỉ thị 05. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn theo thẩm quyền đến các Sở GTVT để triển khai thực hiện Thông tư số 05/2024/TT-BGTVT ngày 31/3/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái. Nghiên cứu, xử lý theo quy định đối với các đề xuất, kiến nghị của các Sở GTVT về sửa đổi bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, công tác phối hợp thực hiện các hệ thống phần mềm dịch vụ công và hệ thống phần mềm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX. Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền của Cục ĐBVN đối với công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX của các Sở GTVT, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực này.

Tăng cường quản lý và phòng chống tiêu cực trong đào tạo, sát hạch, cấp GPLX- Ảnh 2.

Học viên thi lý thuyết qua các tình huống giao thông giả định

Vụ Vận tải chủ trì, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05. Tăng cường phối hợp với Cục ĐBVN và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, xem xét các đề xuất, kiến nghị về sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và các kiến nghị liên quan của các Sở GTVT để tham mưu, báo cáo Bộ GTVT biện pháp xử lý. Chủ động nghiên cứu, nắm bắt tình hình triển khai các giải pháp trọng tâm của Chỉ thị 05 để kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX.

Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định liên quan đến thiết bị giám sát thiết bị theo dõi thời gian và quãng đường học lái xe trên đường (thiết bị DAT), cabin điện tử tại Cục ĐBVN, Sở GTVT.

Trung tâm Công nghệ thông tin Phối hợp với Cục ĐBVN nghiên cứu, xem xét xử lý theo quy định đối với các đề xuất, kiến nghị của các Sở GTVT về sửa đổi bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, công tác phối hợp thực hiện các hệ thống phần mềm dịch vụ công và hệ thống phần mềm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX.

Tăng cường quản lý và phòng chống tiêu cực trong đào tạo, sát hạch, cấp GPLX- Ảnh 3.

Học viên thực hiện bài thi

Thanh tra Bộ chủ trì phối hợp với Vụ Vận tải, Cục ĐBVN tiếp tục tham mưu tổ chức kiểm tra việc thực hiện các giải pháp trọng tâm của Chỉ thị 05 nhằm khắc phục đối với các tồn tại, hạn chế trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX. Dự kiến kế hoạch hậu kiểm công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX tại các Sở GTVT, cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe đã được thực hiện kiểm tra theo Quyết định số 80/QĐ-BGTVT ngày 09/2/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Các Sở GTVT tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Bộ GTVT, các giải pháp trọng tâm nhằm đổi mới, tăng cường quản lý, phòng, chống tiêu cực và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ đã đề ra tại Chỉ thị 05. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi GPLX cơ giới đường bộ, đặc biệt là 3 việc kiểm tra, đánh giá và xác minh văn bằng, chứng chỉ toàn bộ đội ngũ giáo viên dạy lái xe của các cơ sở đào tạo lái xe. Khẩn trương cập nhật, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe thực hiện quy định mới được ban hành có liên quan đến công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo đã quy định tại Chỉ thị 05.