Thành lập Hội đồng Quốc gia về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Diễn đàn khoa học 17/02/2024 10:03

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 177/QĐ-TTg ngày 14/2/2024 thành lập Hội đồng Quốc gia về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Hội đồng).


Thành lập Hội đồng Quốc gia về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo- Ảnh 1.

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo động lực quan trọng phát triển đất nước - Ảnh: Tư liệu

Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch Hội đồng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ là Phó Chủ tịch Hội đồng. Các Ủy viên Hội đồng gồm: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Các Bộ như: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ, Khoa học và Công nghệ mỗi đơn vị 1 lãnh đạo; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; 1 lãnh đạo cấp Vụ thuộc Văn phòng Chính phủ là Tổng Thư ký; một số chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất).

Hội đồng có chức năng, nhiệm vụ: Hội đồng là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hội đồng có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, Hội đồng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trong quá trình thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế; thực hiện các nhiệm vụ khác được Thủ tướng Chính phủ giao.

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng: Hội đồng làm việc theo Quy chế hoạt động của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng ban hành. Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sử dụng con dấu của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực của Hội đồng Quốc gia về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sử dụng bộ máy hiện có, tổ chức bộ phận chuyên môn giúp việc cho Hội đồng, bảo đảm không làm phát sinh biên chế. Các thành viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.