Thiết kế hệ thống tự động hòa đồng bộ và phân chia tải tác dụng số cho trạm phát điện tàu thủy

Diễn đàn khoa học 01/02/2021 15:28

Trạm phát điện tàu thủy trong quá trình hoạt động thường xuyên phải thực hiện việc hòa đồng bộ giữa các máy phát điện và phân chia tải tác dụng khi chúng công tác song song.


 

PGS. TS. HOÀNG ĐỨC TUẤN; ThS. LÊ THỊ THANH TÂM
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

dt

 Đặc tính điện áp us(t)

 

TÓM TẮT: Trạm phát điện tàu thủy trong quá trình hoạt động thường xuyên phải thực hiện việc hòa đồng bộ giữa các máy phát điện và phân chia tải tác dụng khi chúng công tác song song. Việc hòa đồng bộ các máy phát điện với nhau đòi hỏi thông số về điện áp, tần số, góc pha điện áp giữa máy phát điện và lưới điện phải nằm trong dải cho phép và vấn đề chọn thời điểm hòa đồng bộ là vô cùng quan trọng. Nếu chọn thời điểm hòa đồng bộ không chính xác có thể dẫn đến mất điện toàn tàu, gây ra tình huống nguy hiểm cho con người, hàng hóa, thiết bị và con tàu. Hiện nay, thiết bị hòa đồng bộ, phân chia tải tác dụng đang được ứng dụng kỹ thuật tương tự, dẫn đến việc xác định thời điểm hòa đồng bộ có sai số lớn làm cho quá trình hòa đồng bộ gây ra xung dòng điện lớn. Quá trình hòa đồng bộ có thể không thành công và sự sai lệch công suất tác dụng giữa các máy phát điện lớn. Vì vậy, vấn đề thiết kế hệ thống tự động hòa đồng bộ và phân chia tải tác dụng ứng dụng kỹ thuật số sẽ giảm được sai số, tăng độ chính xác và tin cậy cho hệ thống.
TỪ KHÓA: Trạm phát điện tàu thủy, tự động hóa đồng bộ, tự động phân chia tải tác dụng.
ABSTRACT: Marine electrical power station during regular operation to perform the synchronization between the generators and share the active load when they work in parallel. The synchronization of generators required parameters of voltage, frequency, voltage phase angle between the generator and the bus be within the permissible range and the problem of timing synchronization is extremely. It is important that choosing the incorrect timing of synchronization can lead to a power outage of the entire ship, causing a dangerous situation for people, cargo, equipment and the ship. Currently, the synchronous and active load division equipment is being applied with similar techniques, leading to the large error in determining the timing of synchronization, causing the synchronization process to cause large current pulses, synchronization may not be successful and the active power difference between generators is large. Therefore, the problem of designing the system to automatically synchronize and divide the load of digital applications will reduce errors, increase the accuracy and reliability of the system.
KEYWORDS: Marine electrical power station, the synchronization of generators, automatic synchronizer, auto active load sharing.

Nội dugn xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận