Thu phí đường bộ ô tô năm 2017 ước đạt trên 6.000 tỷ

Giao thông 24h 09/01/2017 06:13

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ GTVT, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương Trương Quang Nghĩa đã chủ trì cuộc họp sơ kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương (BTĐB TW). Các thành viên Hội đồng Quỹ cùng dự họp.

 

Phí sử dụng đường bộ từ ô tô năm 201
Bộ trưởng Bộ GTVT, Chủ tịch Hội đồng Quản lýQuỹ Bảo trì đường bộ TW Trương Quang Nghĩa chủ trì cuộc họp sơ kết công tác năm 2016

Tổng nguồn thu năm 2016 tăng 8,98% so với năm 2015

Báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Hoàng Minh - Chánh Văn phòng Quỹ BTĐB TW cho biết: Các hoạt động thu, nộp, quản lý phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đã đi vào nền nếp và ổn định. Việc thu nộp phí sử dụng đường bộ đối với ô tô qua các trạm đăng kiểm hiện nay đang được triển khai đúng trình tự quy định, Quỹ TW kiểm soát được nguồn thu trên cơ sở đối chiếu báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt nam và thông báo của Kho bạc Nhà nước. Nguồn thu không bị thất thoát và không bị sử dụng sai mục đích, đảm bảo công khai, minh bạch. Tổng nguồn thu năm 2016 của Quỹ TW là 10.362,428 tỷ đồng, tăng 8,98% so với năm 2015.

Về kế hoạch thu đã điều chỉnh từ nguồn Ngân sách Nhà nước cấp bổ sung là 3.500 tỷ đồng; thu phí đường bộ từ xe ô tô là 6.278 tỷ đồng. Trong đó, thu từ xe ô tô của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng là 27,726 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch cả năm 2016; Các trạm đăng kiểm trên cả nước đã thu phí sử dụng đường bộ  từ các xe ô tô và nộp về tài khoản tại Kho bạc Nhà nước của Quỹ TW là 6.250,274 tỷ đồng. Nguồn chưa sử dụng năm 2015 chuyển sang năm 2016 là 487,283 tỷ đồng.

Thực hiện kế hoạch chi, trong năm 2016, Hội đồng Quỹ đã ban hành 05 quyết định để Tổng cục ĐBVN thực hiện các nhiệm vụ chi  cho công tác bảo trì quốc lộ và các nhiệm vụ có liên quan với với tổng kinh phí đã giao là 7.529,658 tỷ đồng (dự phòng chưa phân bổ theo kế hoạch là 92,346 tỷ đồng).

Theo đó, Tổng cục ĐBVN đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ chi cho công tác bảo dưỡng thường xuyên với 708 tỷ đồng; chi cho công tác sửa chữa định kỳ là 6.000 tỷ đồng; chi cho công tác an toàn giao thông, xử lý điểm đen, khắc phục bão lũ và chi cho các nhiệm vụ có liên quan khác với 821 tỷ đồng.

Năm 2016, Quỹ địa phương đã triển khai sửa chữa 263 tuyến đường địa phương

Bên canh đó, Hội đồng Quỹ TW đã phê duyệt phương án phân bổ năm 2016 về 63 Quỹ địa phương là 2.476,617 tỷ đồng. Các Quỹ địa phương đã triển khai sửa chữa 263 tuyến đường địa phương  (gồm 204 tuyến đường tỉnh, 27 tuyến đường đô thị và 32 tuyến đường huyện), đồng thời hỗ trợ năm 2016 cho các địa phương với tổng kinh phí là 369,4 tỷ đồng, đồng thời thống nhất chủ trương tiếp tục hỗ trợ cho các địa phương khi có điều kiện về nguồn vốn.

Theo ông Minh, trong năm 2017,  Quỹ BTĐB TW  tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Quỹ bảo trì đường bộ về các cơ chế, chính sách mới được bổ sung, sửa đổi; hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ cho các Quỹ BTĐB địa phương, các Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị có liên quan để bảo đảm quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của Quỹ bảo trì đường bộ; rà soát, đổi mới, hoàn thiện nguyên tắc, phương án và cách thức thực hiện kế hoạch chi từ Quỹ TƯ cho công tác bảo trì quốc lộ, bảo đảm công tác quản lý, phân bổ vốn được công khai, minh bạch, đúng đối tượng và hạn chế phát sinh ngoài kế hoạch hàng năm; tổ chức tổng kết 5 năm (2013-2017) về hoạt động của Quỹ BTTĐB, phối hợp với Bộ GTVT và các cơ quan có liên quan để tham mưu, đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa đổi Nghị định số 18/2012/NĐ-CP và Nghị định số 120/2016/NĐ-CP, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 và một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Phối hợp với Bộ Tài chính ban hành các Thông tư hướng dẫn về Quỹ BTĐB để thực hiện trong năm 2017 và xem xét điều chỉnh sau khi tổ chức 5 năm hoạt động của Quỹ BTĐB, bảo đảm hoạt động của Quỹ được ổn định, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng tiêu chí khi thành lập Quỹ nhằm đáp ứng được yêu cầu của xã hội và người dân.

Về kế hoạch thu năm 2017, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 2576/QĐ-BTC ngày 29/11/2016 về giao dự toán thu chi Ngân sách Nhà nước năm 2017 cho Quỹ BTĐB Trung ương và Bộ GTVT đã có Văn bản số 14525/BGTVT-TC ngày 06/12/2016 thông báo số giao dự toán thu, chi phí sử dụng đường bộ từ xe ô tô năm 2017 cho Quỹ BTĐB Trung ương là 6.150 tỷ đồng (sau khi đã trừ số thu để phục vụ công tác tổ chức thu phí theo quy định). Trong đó, bố trí dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2017 của Bộ GTVT để duy tu, bảo dưỡng đường quốc lộ là 4.000 tỷ đồng; bổ sung cho các địa phương để duy tu, bảo dưỡng đường địa phương là 2.150 tỷ đồng.

Cùng với đó, Ngân sách Nhà nước hỗ trợ bổ sung cho Quỹ TW năm 2017 là 3.700 tỷ đồng. Tổng nguồn thu của Quỹ TW năm 2017 dự kiến là 9.850 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ BTĐB Trung ương đã đánh giá cụ thể về kết quả công tác của Quỹ trong năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

2 Phí sử dụng đường bộ từ ô tô năm 2
Năm 2016, Quỹ địa phương đã triển khai sửa chữa 263 tuyến đường địa phương

Tập trung xây dựng kế hoạch công tác năm 2017 Quỹ BTĐB Trung ương

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ BTĐB Trung ương Trương Quang Nghĩa đề nghị Văn phòng Quỹ rà soát lại báo cáo tổng kết năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Quỹ BTĐB TW; Quỹ chuẩn bị tốt các nội dung tổng kết 5 năm (2013-2017) về hoạt động của Quỹ BTĐB; các thành viên Hội đồng mà trực tiếp là Văn phòng Quỹ xây dựng Đề án về các nguồn thu khác.

Đối với nhiệm vụ trong năm 2017, Bộ trưởng cho rằng, chúng ta cần phải lường hết được thiệt hại về thiên tai trong năm vừa rồi để có kế hoạch thực hiện cụ thể trong năm nay.

“Chúng ta không có nguồn nào để tăng thêm nên chúng ta cần phải xem xét kỹ về vấn đề ưu tiên khắc phục cho đúng. Bên cạnh đó, kế hoạch đưa ra cũng cần lường trước các khó khăn trong năm tới. Đề nghị Tổng cục ĐBVN và Quỹ phải nhanh chóng có báo cáo khắc phục tối thiểu điều kiện đi lại của người dân khu vực Miền Trung mà đặc biệt là tỉnh Bình Định”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

“Kế hoạch thu - chi phải được lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng trên cơ sở công khai, minh bạch và kịp thời”, Bộ trưởng đề nghị và mong muốn các thành viên Hội đồng kịp thời có ý kiến trả lời để tạo điều kiện cho Văn phòng Quỹ hoàn thành nhiệm vụ.

Cũng theo Bộ trưởng, trong những năm vừa qua, đặc biệt là những thàng cuối năm 2016 Quỹ đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác duy tu, bảo dưỡng đường bộ; trên cơ sở đó, đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục giám sát và có tổng kết, đánh giá về vấn đề này.

Ý kiến của bạn

Bình luận