Thực trạng và giải pháp ứng phó với đại dịch Covid-19 cho doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam

Diễn đàn khoa học 05/10/2021 07:22

Bài báo đánh giá tác động đại dịch Covid-19 đến các doanh nghiệp (DN) dịch vụ logistics


 

ThS. MAI LÊ LỢI
Công ty Cổ phần VIMC Logistics
PGS. TS. NGUYỄN HỒNG THÁI
Trường Đại học Giao thông vận tải

Untitled

Tác động đại dich Covid-19 đối với các ngành kinh tế tính đến hết tháng 6/2020

 

TÓM TẮT: Bài báo đánh giá tác động đại dịch Covid-19 đến các doanh nghiệp (DN) dịch vụ logistics, trên cơ sở đó cần giải pháp đồng bộ từ chính phú và chính các DN dịch vụ logistics... để từng bước vượt qua khó khăn.
TỪ KHÓA: Doanh nghiệp dịch vụ logistics, tác động đại dịch Covid-19.
ABSTRACT: The article assesses the impact of the Covid-19 pandemic on logistics service businesses, on that basis, a synchronous solution is needed from the government and the logistics service enterprises themselves... to gradually overcome difficulties.
KEYWORDS: Logistics service enterprises, the impact of the Covid-19 pandemic.
Nội dung xem tại đây

 

Ý kiến của bạn

Bình luận