Tiếp tục tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành GTVT

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Chính trị 10/10/2022 17:08

Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT vừa ban hành Nghị quyết 50 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC).

Tiếp tục tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành GTVT - Ảnh 1.

Thời gian tới sẽ tăng cường cơ chế kiểm soát sự tác động tiêu cực của khu vực ngoài Nhà nước đối với các lĩnh vực quản lý của ngành, đặc biệt đối với những dự án trọng điểm (ảnh minh họa)

Kiên quyết, liên tục, phòng ngừa là chính

Nghị quyết 50 cho biết, công tác PCTN, TC thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT về PCTN, TC đã được nâng lên. Thể chế quản lý ngành GTVT cũng như quản lý nội bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc, trực thuộc Bộ GTVT từng bước được hoàn thiện.

Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý và phối hợp xử lý các vi phạm trong ngành GTVT cũng như các đơn vị được thực hiện quyết liệt. Một số vụ việc tham nhũng, tiêu cực được phát hiện, xử lý nghiêm minh đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH và tăng cường quản lý nhà nước của ngành GTVT.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PCTN, TC vẫn còn có những tồn tại, hạn chế. Cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp có lúc, có nơi chưa thực sự quyết liệt, chưa thực hiện hết trách nhiệm. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực GTVT chưa thật sự đầy đủ, chặt chẽ, đồng bộ. Công tác PCTN, TC trong một số khâu, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực đạt hiệu quả chưa cao, vẫn xảy ra vụ việc vi phạm, sai phạm phải xử lý.

Trong bối cảnh hiện nay, ngành GTVT đang tập trung chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện "3 đột phá chiến lược" theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với nhiều nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Trong đó có đột phá về kết cấu hạ tầng giao thông; tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm, liên vùng, mạng lưới đường bộ cao tốc, các cảng biển, cảng hàng không đầu mối, nghiên cứu đường sắt tốc độ cao; nâng cao chất lượng dịch vụ, tháo gỡ "điểm nghẽn" của nền kinh tế; đồng thời đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền và kiểm soát quyền lực trong tổ chức thực hiện,…

Theo Ban Cán sự Đảng bộ GTVT, công tác PCTN, TC vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa lâu dài; phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục với những bước đi vững chắc, tích cực, có trọng tâm, trọng điểm. Lấy phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực là quan trọng, cấp bách; gắn công tác PCTN, TC với công tác đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương.

"Cán bộ cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các đơn vị, doanh nghiệp gương mẫu, đi đầu trong công tác đấu tranh PCTN, TC phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, TC; phát huy vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức chính trị - xã hội và sự chủ động, tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong phát hiện và tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực", Nghị quyết 50 nêu rõ.

Cùng với đó, phải kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, giữ cương vị gì.

Tiếp tục tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành GTVT - Ảnh 2.

Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng bộ GTVT nhấn mạnh tăng cường công tác xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, trong đó nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người được đầu trong việc khắc phục, xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán

Tăng cường cơ chế kiểm soát

Đáng chú ý trong thời gian tới, Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN, TC; nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các đơn vị, doanh nghiệp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác PCTN, TC.

Đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các quy định trong lĩnh vực GTVT, cũng như xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định về PCTN, TC.

Đặc biệt là thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; mở rộng phạm vi PCTN, TC ra khu vực ngoài Nhà nước. Trong đó, tiếp tục chủ động nhận diện các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, hàng hải, hàng không, đường thủy nội địa để xây dựng các giải pháp, biện pháp cụ thể nhằm PCTN, TC.

Đồng thời tăng cường cơ chế kiểm soát sự tác động tiêu cực của khu vực ngoài Nhà nước đối với các lĩnh vực quản lý của ngành, đặc biệt tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình, công tác đấu thầu và thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản, chú trọng các dự án trọng điểm quốc gia (Dự án đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành,…).

Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, kiểm toán nội bộ cũng sẽ tiếp tục được tăng cường, đặc biệt là chú trọng tăng cường công tác kiểm tra ngay từ giai đoạn bắt đầu triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt đối với những dự án trọng điểm của ngành trong thời gian tới. Đồng thời, đẩy mạnh công tác theo dõi, đôn đốc và xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán sau khi phân cấp, phân quyền đầu tư, thực hiện dự án.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh việc phải tăng cường công tác xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, trong đó nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người được đầu trong việc khắc phục, xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Mặt khác, phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của kiểm soát viên tại doanh nghiệp; trách nhiệm của đơn vị trong việc giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Ngoài ra, Nghị quyết 50 còn yêu cầu phải kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTN, TC của Bộ GTVT và trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong việc kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác PCTN, TC. Đồng thời tăng cường công tác phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí, truyền thông trong công tác đấu tranh PCTN, TC.

Ban Cán sự đảng Bộ GTVT yêu cầu, cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị quyết 50 ngày 5/10/2022 và những nội dung, giải pháp trọng tâm trong Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN, TC giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030 của Bộ GTVT; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Ban Cán sự đảng, Thanh tra Bộ GTVT để theo dõi, tổng hợp.