Tính toán tà vẹt sắt và ứng dụng tà vẹt sắt trong hầm đang khai thác để đảm bảo an toàn kết cấu hầm

30/05/2022 15:34

Ở Việt Nam chưa có tính toán phù hợp cho tà vẹt sắt dẫn đến việc lựa chọn tà vẹt sắt chưa phù hợp với điều kiện khai thác.


 

Empty

 

Empty

 

Empty

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận