Tổ chức quản lý ảnh hưởng thế nào đến tiến độ dự án giao thông đường bộ tại Việt Nam?

Diễn đàn khoa học 07/03/2021 07:37

Công tác tổ chức quản lý trong quá trình thực thi dự án đóng vai trò quan trọng đến sự thành công của dự án.


 

ThS. NCS. LÊ TRỌNG TÙNG
Trường Đại học Giao thông vận tải

hinh

Mô hình và các giả thuyết nghiên cứu

 

TÓM TẮT: Công tác tổ chức quản lý trong quá trình thực thi dự án đóng vai trò quan trọng đến sự thành công của dự án. Bài báo nhằm làm rõ mối quan hệ thông qua mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tổ chức quản lý đến tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ (CSHT GTĐB) tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, hành vi lập kế hoạch và hành vi tổ chức thực hiện có tác động thuận chiều và có ảnh hưởng rất có ý nghĩa thống kê đến tiến độ thực hiện dự án.
TỪ KHÓA: Yếu tố tổ chức quản lý, tiến độ thực hiện dự án, kết quả thực hiện dự án, quản lý dự án, mô hình ảnh hưởng.
ABSTRACT: The organization and management procedures during the implementation progress are one of the most important roles in the success of the project. The paper aims to clarify the above - mentioned relationship through the influence of organizational and managerial factors on the implementation progress of a road traffic infrastructure construction project in Vietnam. The research’ results have shown that planning and implementation behaviors have a positive impact and have a very significant impact on project implementation progress.
KEYWORDS: The organizational management factors, the project implementation schedule, the project implementation results, the project management, the influencing model.

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận