Tổng LĐLĐVN hướng dẫn tuyên truyền đại hội Công đoàn

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Xã hội 01/03/2023 14:02

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN), Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu vừa ký ban hành Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.


Tổng LĐLĐVN hướng dẫn tuyên truyền đại hội Công đoàn - Ảnh 1.

Đoàn viên, người lao động luôn hưởng ứng các phong trào thi đua do Công đoàn phát động.

Biểu dương những cách làm hay trong hoạt động Công đoàn

Theo Tổng LĐLĐVN, các cấp công đoàn cần tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong tổ chức Công đoàn Việt Nam, cán bộ, đoàn viên, người lao động; tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người sử dụng lao động và toàn xã hội để tổ chức thành công đại hội, làm tiền đề tổ chức thực hiện tốt nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; khơi dậy niềm tự hào về vai trò, sứ mệnh của giai cấp công nhân và niềm tin với tổ chức Công đoàn Việt Nam của đoàn viên, người lao động; tập trung cao nhất trí tuệ của cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước đóng góp xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh.

Thông qua tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, giải đáp kịp thời những kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn…

Tổng LĐLĐVN yêu cầu các cấp công đoàn bám sát chỉ đạo, định hướng của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, quán triệt phương châm của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đó là “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”; kết hợp tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Biểu dương những tấm gương tốt, việc làm mới hiệu quả cao, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong tổ chức, hoạt động công đoàn và các phong trào thi đua yêu nước cũng như những quyết tâm, nỗ lực của các cấp công đoàn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Công tác tuyên truyền cần triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam - đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, ngày hội của cán bộ, đoàn viên, người lao động và của tổ chức Công đoàn…

Khẳng định đóng góp của CNVCLĐ trong doanh nghiệp

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu, trong quá trình tuyên truyền, các cấp công đoàn cần tập trung vào những nội dung như khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử và những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đấu tranh chống quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Kết quả triển khai thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp nhiệm kì 2018-2023 và các chương trình của Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN nhằm thực hiện các khâu đột phá và nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; tâm tư, nguyện vọng của công nhân, viên chức, lao động đối với đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Gắn các nội dung tuyên truyền với mục tiêu, tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, đó là: “Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động cả nước; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước”.

Những mô hình hay, cách làm tốt trong tổ chức, triển khai Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; kết quả của quá trình đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn và những bài học kinh nghiệm trong quá trình vận động công nhân, viên chức, lao động.

Các phong trào thi đua, thực hiện các công trình, phần việc, sản phẩm thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Kết quả, thành công của đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Tổng LĐLĐVN đã đề ra 3 đợt tuyên truyền. Đợt 1: Từ quý IV năm 2022 đến thời điểm hoàn thành đại hội công đoàn tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN (ngày 31.10.2023).

Đợt 2: Từ sau đại hội công đoàn tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN đến khi diễn ra Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Đợt 3: Sau khi bế mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Nguồn: congdoan.vn

Ý kiến của bạn

Bình luận