Xác định các thông số kết cấu và thông số làm việc hợp lý của gầu khoan trên máy khoan cọc nhồi theo chỉ tiêu chi phí năng lượng riêng bằng thuật toán tiến hóa vi phân

Diễn đàn khoa học 21/05/2021 10:18

Bài báo trình bày phương pháp xác định các thông số kết cấu và thông số làm việc hợp lý của gầu khoan trên máy khoan cọc nhồi đảm bảo chi phí năng lượng riêng là nhỏ nhất bằng thuật toán tiến hóa vi phân khi cho trước đặc tính môi trường và công suất nguồn dẫn động của máy.


 

ThS. NGUYỄN THÙY CHI; PGS. TS. NGUYỄN ĐĂNG ĐIỆM; TS. NGUYỄN ĐÌNH TỨ
Trường Đại học Giao thông vận tải

DT
 

 

TÓM TẮT: Bài báo trình bày phương pháp xác định các thông số kết cấu và thông số làm việc hợp lý của gầu khoan trên máy khoan cọc nhồi đảm bảo chi phí năng lượng riêng là nhỏ nhất bằng thuật toán tiến hóa vi phân khi cho trước đặc tính môi trường và công suất nguồn dẫn động của máy. Kết quả nghiên cứu làm cơ sở cho việc tính toán thiết kế và chế tạo máy khoan cọc nhồi tại Việt Nam.
TỪ KHÓA: Máy khoan cọc nhồi, gầu khoan, thông số kết cấu, thông số làm việc, chi phí năng lượng riêng.
ABSTRACT: This article presents a method to optimize the structural parameters and the working parameters for the drilling rig of rotatry drilling rig machine, in order to minimize the specific energy cost, given the environmental characteristics and the power of the machine. The method is based on the differential evolutional algorithm. The results of this work could serve as a basis for the design and manufacturing of rotary drilling rig machine in Vietnam.
KEYWORDS: Rotary drilling rig machine, drilling rig, structural parameters, working parameters.
Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận