Xác định các yếu tố quan trọng gây ra tai nạn lao động trên công trường xây dựng

Diễn đàn khoa học 05/05/2021 15:39

Bài báo đề xuất 10 yếu tố có khả năng gây ra tai nạn lao động nhất trong quá trình thi công các công trình xây dựng ở Việt Nam.


 

TS. PHẠM PHÚ CƯỜNG
Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Giao thông vận tải

28 dt
 

 

TÓM TẮT: Bài báo đề xuất 10 yếu tố có khả năng gây ra tai nạn lao động nhất trong quá trình thi công các công trình xây dựng ở Việt Nam. Thông qua phương pháp khảo sát bằng bảng câu hỏi, phân tích thống kê, có 4 nhóm nhân tố đã được nhóm lại từ 27 yếu tố ảnh hưởng, bao gồm: (i) Thiết bị máy xây dựng, (ii) Công nhân và người lao động xây dựng, (iii) Môi trường lao động và (iv) Năng lực của nhà thầu. Nghiên cứu này sẽ giúp các nhà thầu thi công xây dựng có sự hiểu biết sâu hơn về việc nhận dạng yếu tố dẫn đến tai nạn lao động trong quá trình thi công các công trình xây dựng, qua đó có thể kiểm soát và đề xuất các giải pháp để ứng phó với chúng.
TỪ KHÓA: Tai nạn lao động, công trường xây dựng.
ABSTRACT: This paper proposes 10 critical factors that are likely to cause occupational accidents during the construction in Vietnam. Using questionnaire survey, statistical analysis, and statistical analysis methods, there are four groups of factors that have been grouped from 27 influencing factors, including (i) construction machine and equipment, (ii) construction wokers, (iii) working environment, and (iv) contractor capacity. This study would help construction contractors to have a deeper understanding of identifying factors that lead to occupational accidents during the construction, from which they can control and propose solutions to cope with them.
KEYWORDS: Occupational accident, construction site.
Nội dung xem tại đây

 

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận