Xác định nhu cầu xây dựng cầu dân sinh sau khi triển khai thực hiện chương trình lramp tại các tỉnh vùng sâu vùng xa: Nghiên cứu điển hình tại tỉnh Cao Bằng

Diễn đàn khoa học 24/03/2021 15:00

Chương trình LRAMP là chương trình nhằm phát triển và quản lý tốt mạng lưới đường địa phương phục vụ mục tiêu xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.


 

VŨ QUANG HUY; TS. NGUYỄN HOÀNG TÙNG
Trường Đại học Giao thông vận tải

DT
Khung nghiên cứu

 

Chương trình LRAMP là chương trình nhằm phát triển và quản lý tốt mạng lưới đường địa phương phục vụ mục tiêu xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Việc triển khai chương trình đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, Chương trình chỉ mới đáp ứng một phần nhỏ đối với nhu cầu của người dân. Nghiên cứu này nhằm xác định nhu cầu xây dựng cầu dân sinh tại các địa phương đã triển khai thực hiện chương trình LRAMP. Nghiên cứu tích hợp cả lợi ích trên góc độ quản lý nhà nước và nhu cầu thật sự của người dân. Kết quả phân tích mô hình định lượng trên cơ sở đánh giá đa chỉ tiêu kết hợp với phân tích khảo sát thực địa cho phép nhận định các mức độ ưu tiên trong tương lai về nhu cầu xây dựng cầu dân sinh tại các địa phương. Kết quả thực hiện điển hình tại tỉnh Cao Bằng cho thấy khả năng áp dụng trên thực tế của mô hình nghiên cứu này.

Nội dung xem tại đây

 

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận