Xác định vận tốc an toàn giới hạn của sơ-mi rơ-moóc dùng hệ thống treo khí nén

Diễn đàn khoa học 24/02/2021 07:18

Tải trọng động của xe xuất hiện trong quá trình vận hành, bị ảnh hưởng bởi vận tốc chuyển động, loại đường sử dụng và mức tải.


 

TS. ĐẶNG VIỆT HÀ
Cục Đăng kiểm Việt Nam

 

DT

Mô hình động lực học đoàn xe SMRM

 

TÓM TẮT: Tải trọng động của xe xuất hiện trong quá trình vận hành, bị ảnh hưởng bởi vận tốc chuyển động, loại đường sử dụng và mức tải. Tải trọng động một mặt tác động đến xe ảnh hưởng đến độ bền chi tiết, an toàn động lực học, mặt khác ảnh hưởng đến đường gây ra các hư hỏng. Với mỗi loại đường cần xác định vận tốc an toàn giới hạn đảm bảo vừa thân thiện với đường, vừa an toàn cho xe. Để có cơ sở xác định vận tốc an toàn giới hạn, khuyến cáo cho người sử dụng, bài báo thực hiện mô phỏng trên sơ-mi rơ-moóc (SMRM) 3 trục sử dụng hệ thống treo khí nén, đánh giá theo tiêu chí hệ số tải trọng động DLC, hệ số áp lực đường động DLSF, hệ số tải trọng kdmax và kdmin. Kết quả nghiên cứu cho thấy, với đường ngẫu nhiên loại A, B, C xe có thể chạy đến 100 km/h vẫn đảm bảo yêu cầu về tải trọng động và an toàn động lực học, với đường loại D chỉ nên chạy với vận tốc không quá 50 km/h, với đường loại E, F chỉ nên chạy với vận tốc không quá 20 km/h.
TỪ KHÓA: Vận tốc an toàn giới hạn, sơ-mi rơ-moóc sử dụng hệ thống treo khí nén, điều kiện vận hành, tải trọng động.
ABSTRACT: The vehicle dynamic load occurs during operation, affected by the speed, the road surface roughness and cargo mass. The vehicle dynamic load not only affects the durability of parts of a vehicle, dynamic safety, but also damages the road. Each type of road needs to determine a limited safety speed to ensure the friendliness with road and the safety vehicle. In order to have a basis for determining the limited safety speed, and recommendation for the user, this article performed a simulation on 3-axle semi trailer using the air suspension, evaluated according to the criteria dynamic load coefficient DLC, dynamic load stress factor DLSF, dynamic load factor kdmax and kdmin. The research results show that with type A, B, C of random roads, vehicles can run up to 100 km/h still meet the requirements of dynamic load and vehicle dynamic safety. With the road type D, the semi trailer should run with the speed not exceeding 50 km/h, and not exceeding 20 km/h with the road types E, F.
KEYWORDS: Limited safety speed, semi trailer used air suspension, operating conditions, dynamic load.

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận