Xây dựng đường cơ sở nhiên liệu cho xe máy và đánh giá lợi ích kinh tế - môi trường của việc chuyển đổi sử dụng xe máy sang xe điện ở Việt Nam

Diễn đàn khoa học 05/10/2021 15:47

Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc đã đề xuất giảm một nửa mức tiêu thụ nhiên liệu của phương tiện vào năm 2050 so với năm 2005 trên toàn thế giới.


 

TS. TRẦN TRỌNG TUẤN; PGS. TS. VŨ NGỌC KHIÊM
Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

trognt uan

Thị phần bán hàng của các hãng sản xuất xe máy tại Việt Nam

 

TÓM TẮT: Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc đã đề xuất giảm một nửa mức tiêu thụ nhiên liệu của phương tiện vào năm 2050 so với năm 2005 trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, số lượng xe hai bánh chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Bài báo trình bày kết quả phân tích hiện trạng sử dụng xe hai bánh tại Việt Nam dựa trên chỉ số kinh tế nhiên liệu (GFEI) giai đoạn 2010 - 2017. Chi phí vận hành của xe lắp động cơ đốt trong (ICEV) và xe điện (EV) đã được tính toán và phân tích dựa trên dữ liệu thu được từ Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) và khảo sát thực tế. Kết quả cho thấy, chi phí vận hành của EVs bằng 1/10 ICEV trong khi phát thải CO2 khoảng 1/3 so với ICEV. Vì vậy, xe điện có thể giúp giảm đáng kể ô nhiễm không khí ở các thành phố. Nghiên cứu này sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách xây dựng chính sách và khuyến khích công chúng sử dụng xe điện nhiều hơn nếu xét đến lợi ích kinh tế và môi trường của việc chuyển đổi từ ICEV sang EVs. Kết quả của nghiên cứu là một phần trong khuôn khổ dự án “Mainstreaming Electric Mobility in Vietnam: Focusing on 2-wheelers” được thực hiện dưới sự tài trợ của Tổ chức Môi trường Liên hiệp quốc (UNEP).

TỪ KHÓA: Đường cơ sở nhiên liệu, khí nhà kính, xe máy, động cơ đốt trong, xe điện hai bánh.
ABSTRACT: The United Nations Environment Program has proposed halving the fuel consumption of vehicles by 2050 compared to 2005 worldwide. In Vietnam, the number of two wheelers accounts for the largest proportion of road motor vehicles. This paper presents the analysis results of the current situation of using 2-wheelers in Vietnam based on the Global Fuel Economy Initiative index for the period 2010 - 2017. The operating cost of internal combustion engine vehicles and electric vehicles has been calculated and analyzed based on the data obtained from the Vietnam Association of Motorcycle Manufacturers and field survey. The results show that the operating cost of EVs is one tenth (1/10) of ICEVs while CO2 emission of EVs is only about one third (1/3) in comparison to CO2 emission of ICEVs. Thus, EVs can significant reduce the air pollution in cities. This study will help policymakers to develop policies and encourage people to use more EVs because of the economic and environment benefits of transition from EVs to ICEVs. The results of the study are part of the project “Mainstreaming Electric Mobility in Vietnam: Focusing on 2-wheelers” carried out under the sponsorship of the United Nations Environment Program.
KEYWORDS: Fuel baselines, GHG emission, two wheelers, internal combustion engines, electric two wheelers.
Nội dung xem tại đây

 

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận