Xây dựng hệ thống hỗ trợ hàng hải tối ưu cho đội tàu biển Việt Nam nhằm tăng hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính từ tàu biển

Diễn đàn khoa học 30/09/2021 09:37

Hiện nay, vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính từ tàu biển cho đội tàu biển Việt Nam có tính pháp lý và thời sự rất cao.


 

ThS. NCS. ĐẶNG QUANG VIỆT; TS. NGUYỄN THANH SƠN
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Untitled
Cấu trúc Hệ thống Hỗ trợ hàng hải tối ưu hoạt động tàu

 

TÓM TẮT: Hiện nay, vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính từ tàu biển cho đội tàu biển Việt Nam có tính pháp lý và thời sự rất cao. Nhiều giải pháp đã được đưa ra để nghiên cứu và áp dụng nhằm giải quyết vấn đề cấp thiết này. Một trong những giải pháp mới hiện nay được đánh giá có hiệu quả cao đang được áp dụng là việc ứng dụng Hệ thống Hỗ trợ hàng hải nhằm tối ưu hóa kế hoạch chạy tàu cho đội tàu biển Việt Nam. Nội dung chính của bài báo nhằm giới thiệu tổng quan về Hệ thống và đề xuất tuyến đường tối ưu thực nghiệm cho tàu biển hành trình từ phía trên đảo Hải Nam (Trung Quốc) tới vùng biển phía Tây Nam bộ Việt Nam nhằm nâng cao được hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính từ tàu biển.
TỪ KHÓA: Tuyến đường tối ưu, hiệu quả năng lượng, Hệ thống Hỗ trợ hàng hải, khí thải nhà kính, thuật toán BFO.
ABSTRACT:: The issue of improving energy efficiency and reducing greenhouse gas emissions from ships for Vietnamese shipping fleets is very high legal and current. Many solutions have been given for research and application to solve this urgent problem. One of the new solutions which are currently considered to be highly effective is the application of the Maritime Assistance Optimize System to cruise plan for the Vietnamese shipping fleets. This article aims to introduce an overview of the Maritime Assistance Optimize System and propose the experimental optimal route from Hainan Island, China to the Southwestern waters of Vietnam, to improve energy efficiency and reducing greenhouse gas emissions from ships.
KEYWORDS: Optimal route, energy efficiency, Maritime Assistance Optimize System, greenhouse gas emissions, Bacterial Foraging Optimization Algorithm (BFOA).

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận