Xây dựng tiến trình công nghệ thiết kế ngược chi tiết kim loại trong ngành Hàng không

Diễn đàn khoa học 25/08/2021 14:17

Mục tiêu của bài báo là đề xuất xây dựng tiến trình công nghệ sử dụng kỹ thuật số hóa (digitalization) chi tiết có biên dạng phức tạp trong ngành Hàng không nhằm thiết kế ngược mô hình 3D Solid


 

TSKH. PHẠM ĐÌNH TÙNG; ThS. TẠ ĐỨC HẢI; KS. NGUYỄN NGỌC BÌNH
Học viện Kỹ thuật Quân sự

Untitled

 Quy trình 6 bước công nghệ thiết kế ngược

TÓM TẮT: Mục tiêu của bài báo là đề xuất xây dựng tiến trình công nghệ sử dụng kỹ thuật số hóa (digitalization) chi tiết có biên dạng phức tạp trong ngành Hàng không nhằm thiết kế ngược mô hình 3D Solid; từ dữ liệu 3D Solid thu được tiếp tục sử dụng công nghệ in 3D kim loại chế tạo nhanh (rapid prototyping) chi tiết thay thế đảm bảo chất lượng hình học và cơ tính theo yêu cầu. Quá trình này sử dụng các công nghệ thiết bị mới hiện nay như máy scan 3D ánh sáng cấu trúc Shining Pro 2X, phần mềm Geomagic Design X, máy in 3D kim loại iSLM 280 và các thiết bị khác. Mô hình 3D solid được tái tạo với chất lượng đảm bảo không chỉ là đầu vào của quá trình gia công phi truyền thống mà còn có thể được sử dụng như là bản thiết kế cho quá trình gia công truyền thống khi cần. Chi tiết được chế tạo nhờ công nghệ in 3D kim loại chưa hoàn thiện, tuy nhiên tuân thủ theo nguyên tắc của tiến trình công nghệ đề ra sản phẩm thu được sau các vòng lặp quy trình sẽ cho kết quả gần với yêu cầu đề ra.

TỪ KHÓA: Thiết kế ngược, in 3D kim loại, quy trình thiết kế ngược.
ABSTRACT: The objective of the article is to propose a technological process using digitalization technique in order to reconstruct aviation part with complex profiles. From 3D Solid data obtained, authors used metal 3D printing technology for rapid prototyping to ensure the requirements of geometric and mechanical characteristics. The process used modern devices and software such as structural light 3D scanner Shining Pro 2X, Geomagic Design X software and the iSLM 280 metal 3D printer. A reproduced 3D solid model with guaranteed quality is not only input to non-traditional manufacturing, but also input for conventional machining when needed. The part made by metal 3D printing technology has not been completed yet, but following the proposed process, the obtained product after loops is going to get better result achieved the requirements.
KEYWORDS: Reverse Engineering, 3D metal printing, reverse engineering methodology.

Nội dung xem tại đây

 

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận