7 địa phương chậm thẩm định chuyển đổi đất rừng làm cao tốc Bắc-Nam

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 24/03/2022 15:45

Bộ GTVT đề nghị, trước ngày 27/3, các địa phương hoàn thành thẩm định hồ sơ đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng làm cao tốc Bắc - Nam.


Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh hòa, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau, TP.Cần Thơ và các Ban QLDA: 2, 6, 7, 85, Đường Hồ Chí Minh, Mỹ Thuận, Thăng Long về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, để triển khai Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ về Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, Bộ GTVT đã giao các ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương khẩn trương lập hồ sơ đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, xác định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên của dự án làm cơ sở để trình Chính phủ thông qua trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Thi công hầm Thung Thi trên cao tốc Mai Sơn - QL45

Thi công hầm Thung Thi trên cao tốc Mai Sơn - QL45

“Đến nay, các ban quản lý dự án thuộc Bộ GTVT đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của từng dự án thành phần thuộc dự án, gửi UBND các tỉnh, thành phố có liên quan để tổ chức thẩm định. Đồng thời, gửi kết quả xác định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên và đất trồng lúa còn lại, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất (nếu có) theo hiện trạng sử dụng đất của dự án để UBND các tỉnh, thành phố tổng hợp, đánh giá theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản 1246 ngày 11/3/2022”, Bộ GTVT thông tin.

Đến ngày 23/3/2022, Bộ GTVT đã nhận được số liệu tổng hợp về nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên của 8/12 tỉnh, thành phố (Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau). Bộ GTVT chưa nhận được kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của 7 tỉnh có diện tích rừng cần chuyển mục đích sử dụng (gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa).

Theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết 18/NQ-CP, UBND các tỉnh, thành phố tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên, tổ chức thẩm định các nội dung thuộc thẩm quyền đối với hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng, gửi các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 31/3/2022 để thẩm định, trình Chính phủ.

Tại Nghị quyết số 44/2022/QH15 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, Quốc hội yêu cầu Chính phủ hoàn chỉnh hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên cho toàn bộ Dự án (bao gồm toàn bộ 12 dự án thành phần). Do vậy, để bảo đảm tiến độ gửi hồ sơ đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, xác định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên của Dự án đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 31/3/2022 để thẩm định theo yêu cầu của Chính phủ.

Trên cơ sở đó, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố có liên quan chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương hoàn thành thẩm định hồ sơ đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng (nếu có) và tổng hợp, đánh giá nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng (nếu có) và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên đối với dự án thành phần trên địa bàn quản lý, gửi Bộ GTVT trước ngày 27/3/2022 để tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ cho toàn bộ dự án trước khi gửi các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển tổ chức thẩm định.

Trong đó lưu ý, đối với nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên thực hiện theo đúng yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 1246 ngày 11/3/2022.

Bộ GTVT yêu cầu các ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn khẩn trương cử cán bộ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương trong quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, tổng hợp và đánh giá nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên, đồng thời tiếp nhận các quy hoạch, tài liệu có liên quan.

Ý kiến của bạn

Bình luận