Ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật vận hành hệ thống thông tin duyên hải

18/01/2020 04:27

Ngày 24/12/2019, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký ban hành Thông tư số 51/2019/TT-BGTVT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải.

 

tau_ca_jjqo-1008

Thông tư được ban hành kèm theo Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải, gồm 6 định mức kinh tế - kỹ thuật.

Thông tư có hiệu lực từ 14/02/2020 và bãi bỏ Thông tư số 28/2013/TT-BGTVT ngày 01/10/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải và Thông tư số 08/2016/TT-BGTVT ngày 04/5/2016 của Bộ trưởng bộ GTVT bổ sung Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.

Ý kiến của bạn

Bình luận