Bộ GTVT ban hành Chương trình hành động về tăng cường bảo vệ môi trường

26/10/2016 14:13

Ngày 24/10, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký Quyết định số 3309/QĐ-BGTVT ban hành Chương trình hành động của Bộ GTVT về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong ngành GTVT giai đoạn 2016 - 2020.

 

Giao-thong-xanh
Mục tiêu đến năm 2020, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, nâng cao nhận thức, năng lực về bảo vệ môi trường và kiểm tra, đôn đốc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động GTVT. Ảnh minh họa

Chương trình hành động nhằm cụ thể hoá các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, BCH Trung ương khóa XI và triển khai Kết luận của Ban Bí thư BCH Trung ương khóa XII về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị khóa IX về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước, Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2016 số 71/NQ-CP ngày 05/8/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.

Trong đó, tập trung hoàn thành các mục tiêu đến năm 2020 tại Quyết định số 855/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động GTVT, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, nâng cao nhận thức, năng lực về bảo vệ môi trường và kiểm tra, đôn đốc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động GTVT.

Chương trình hành động tập trung vào 5 nhiệm vụ và giải pháp, đó là tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức về bảo vệ môi trường cho đội ngũ CBCCVC-LĐ ngành GTVT; kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý, nâng cao trách nhiệm, năng lực, trình độ của đội ngũ CBCC làm công tác bảo vệ môi trường GTVT; tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong phát triển hạ tầng GTVT; nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát phát thải các loại chất thải từ hoạt động vận tải và phương tiện giao thông; thúc đẩy doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ GTVT xanh.

Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình hành động này và phân công trách nhiệm tại Chỉ thị số 07/CT-BGTVT ngày 03/8/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường GTVT để tổ chức thực hiện và định kỳ báo cáo Bộ kết quả thực hiện trước ngày 15/12 hàng năm.

Bộ yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục trực thuộc Bộ có trách nhiệm xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình hành động cụ thể về bảo vệ môi trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao; hoàn thành trước ngày 01/12/2016.

Bộ giao Vụ Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ nêu tại điểm đ khoản 3 mục B trong năm 2017; theo dõi, đôn đốc và hàng năm tổng hợp báo cáo Bộ trưởng kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động này.

Ý kiến của bạn

Bình luận