Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Khoa học - Công nghệ 04/05/2021 10:48

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật và quản lý cơ sở vật chất, trang bị của cảng biển nhằm quan quản lý, kinh doanh khai thác cảng biển.

202101281_2
Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật và quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của cảng biển. Quy chuẩn này không áp dụng đối với cảng quân sự, cảng cá, cảng và bến thủy nội địa nằm trong vùng nước cảng biển; Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý, kinh doanh khai thác cảng biển.

Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng biển.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2021.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.

Ý kiến của bạn

Bình luận