Bộ GTVT cử 5 người tham gia Hội đồng trường Đại học GTVT TP.HCM

25/08/2020 12:59

Bộ GTVT vừa có Quyết định cử 5 người đại diện tham gia Hội đồng Trường Đại học GTVT TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025

Untitled
Trường Đại học GTVT TP.HCM là một trong 4 cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ GTVT

Ngày 18/8/2020, Bộ GTVT đã có Quyết định số 1637/QĐ-BGTVT cử nhân sự đại diện của Bộ tham gia Hội đồng trường Trường Đại học GTVT TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó Bộ GTVT cử 5 người gồm ông Trần Bảo Ngọc, Vụ trưởng Vụ Vận tải; Ông Lê Văn Dương, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Khoa học – Công nghệ; Ông Nguyễn Cao Hiến, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Ông Đoàn Khắc Trung, Trưởng phòng Tổng hợp, Thanh tra Bộ và bà Trần Thị Thu Hiền, Chuyên viên chính Vụ Tài chính.

Trong đó, ông Trần Bảo Ngọc được giao là Người phụ trách chung nhóm Người đại diện của Bộ GTVT tham gia Hội đồng trường Trường Đại học GTVT TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

“Nhóm người đại diện này có trách nhiệm thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ theo Quy chế quản lý Người đại diện của Bộ GTVT tham gia hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp”, Quyết định nêu rõ.

Đại diện Vụ TCCB cho biết, Việc Bộ GTVT cử 5 Người đại diện của Bộ tham gia Hội đồng trường Trường Đại học GTVT TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 là đúng quy định tại Quyết định số 851/QĐ-BGTVT ngày 06/5/2020 của Bộ trưởng Bộ TVT về việc ban hành Quy chế quản lý Người đại diện của Bộ GTVT tham gia hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và nhằm giúp Hội đồng Trường thực hiện tốt hơn nữa vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn.

Bộ GTVT hiện có 4 cơ sở giáo dục đại học trực thuộc gồm các trường Đại học Công nghệ GTVT, Đại học Hàng hải VN, Học viện Hàng không VN và Đại học GTVT TP.HCM. Trong số này, 3 cơ sở có tổ chức đảng thuộc thẩm quyền quản lý của cấp ủy đảng địa phương, 1 cơ sở có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ GTVT.

Nghị quyết 19 ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập cũng có chủ trương “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả cơ chế Hội đồng trường trong các trường đại học theo hướng, hội đồng trường là cơ quan thực quyền cao nhất của trường đại học; bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch hội đồng trường”.

Do đó Bộ GTVT đã chỉ đạo các trường tổ chức Đại hội Đảng bộ và thành lập Hội đồng trường. Về nhân sự chủ tịch Hội đồng trường, Ban Cán sự đảng Bộ đã có chủ trương theo hướng “nhất thể hóa chức danh Bí thư cấp ủy cùng cấp đồng thời là Chủ tịch Hội đồng trường” theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 19.

Căn cứ Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cấp ủy đảng cấp trên đã chỉ đạo các Trường tổ chức Đại hội đảng của đơn vị.

Bên cạnh đó, thực hiện quy định tại Luật Giáo dục đại học năm 2012, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018, Nghị định số 99 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập hội đồng trường trong trường đại học, học viện công lập, cấp ủy đảng cấp trên và Bộ GTVT đã có nhiều văn bản chỉ đạo các trường đại học, học viện trực thuộc Bộ tiến hành tổ chức Đại hội Đảng và thực hiện việc thành lập hội đồng trường, đồng thời cử người đại diện của Bộ tham gia Hội đồng trường của các Trường.

Thực hiện các quy định của pháp luật và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và của Bộ GTVT, đến nay, các trường đại học, học viện trực thuộc Bộ đã tổ chức xong Đại hội đảng và có 3 đơn vị thành lập được hội đồng trường, trong đó chức danh Bí thư Đảng ủy trường đồng thời Chủ tịch Hội đồng trường.

Ý kiến của bạn

Bình luận