Bộ GTVT định hình rõ trọng tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Chính trị 29/12/2022 14:51

Bộ GTVT định hình rõ những nỗ lực toàn diện tạo chuyển biến tích cực trong công tác Phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) và công tác phòng chống tội phạm (PCTP).

Bộ GTVT định hình rõ trọng tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm - Ảnh 1.

Hội nghị phổ biến, quán triệt về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm của Bộ GTVT vào sáng nay (29/12)

Đề cao tự giác, thống nhất ý chí và hành động

Sáng nay (29/12), Bộ GTVT tổ chức "Hội nghị phổ biến, quán triệt về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm".

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn cho biết, hàng năm, Bộ GTVT được Nhà nước giao khối lượng vốn lớn; Bộ vừa là cơ quan quản lý nhà nước, vừa là cơ quan trực tiếp thực hiện các dự án. Công tác quản lý Nhà nước của Bộ GTVT đều liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Với đặc thù như vậy, các lĩnh vực do Bộ GTVT quản lý có tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng.

Thời gian vừa qua, Ban Cán sự đảng, Bộ GTVT đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng và tội phạm đã đạt được nhiều kết quả tích cực, như: công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn được nâng cao, tỷ lệ giải ngân hàng năm đạt tỷ lệ cao nhất cả nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thời gian vừa qua vẫn còn xảy ra một số vụ việc tiêu cực, tham nhũng, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín và nỗ lực, cố gắng của ngành GTVT. Nguyên nhân chính là một số cơ quan, đơn vị, đặc biệt là cấp uỷ, người đứng đầu chưa thực sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, TC, phòng chống tội phạm; công tác tự phòng ngừa, tự phát hiện tham nhũng chưa tốt; thể chế, pháp luật, quy chuẩn vẫn còn sơ hở, bất cập; công tác tuyên truyền, giáo dục còn chưa thực chất; công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi cán bộ, công chức trong thực thi công vụ chưa chặt chẽ; một số dự án khi đưa vào khai thác sử dụng bị hư hỏng do chưa đảm bảo chất lượng gây bức xúc trong dư luận và nhân dân.

Nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm. Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT đã ban hành Nghị quyết về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành Đề án Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện Đề án phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực GTVT giai đoạn 2021-2025 gắn với kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng.

"Bộ trưởng, tập thể lãnh đạo Bộ GTVT rất quan tâm việc triển khai thực hiện thực chất tại Bộ GTVT và các cơ quan, đơn vị trực thuộc", Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nói và cho biết thêm, công tác PCTN, TC, PCTP vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa lâu dài; phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, phải gắn với công tác đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương. Cán bộ cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các đơn vị, doanh nghiệp gương mẫu, đi đầu trong công tác đấu tranh PCTN, TC phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, TC; sự chủ động, tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đây là những nội dung hết sức quan trọng mà mỗi tổ chức, cá nhân phải quan tâm để thực hiện.

"Có thể khẳng định, cho đến nay, các chủ trương, quy định của Đảng, các văn bản pháp luật về PCTN, TC và PCTP của chúng ta đã cơ bản đầy đủ. Điều cần nhất lúc này là sự tự giác, sự thống nhất cao về ý chí và hành động, là tổ chức thực hiện", Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nói.

Bộ GTVT định hình rõ trọng tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị

Những nỗ lực toàn diện tạo chuyển biến tích cực

Đánh giá nội dung các văn bản được quán triệt tại hội nghị là rất quan trọng, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn yêu cầu cấp uỷ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ GTVT quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, có hiệu quả. Thứ trưởng nhấn mạnh 6 nội dung yêu cầu.

Trước hết, Thanh tra Bộ GTVT tiếp tục chủ trì tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện đề án thực chất, hiệu quả, gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của từng cơ quan, đơn vị, đảm bảo có sản phẩm, kết quả cụ thể không chung chung, định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ GTVT.

Đồng thời, Bộ GTVT thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kiện toàn tổ chức tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao vị trí, vai trò và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo PCTN, TC, phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Bộ GTVT cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động kỷ cương, liêm chính, trách nhiệm, làm việc sáng tạo.

Cùng với đó là xây dựng quy định, thể chế hóa kịp thời các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước; phân công, xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm nhằm tăng cường công tác PCTN, TC và phòng chống tội phạm. Nhận diện cụ thể những khâu, công việc, vị trí tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, tiêu cực; có cơ chế kiểm tra, kiểm soát, giám sát phòng ngừa, đặc biệt tại các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng vốn, giao làm Chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công.

Ngoài ra, Bộ GTVT sẽ tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp, giải pháp phòng ngừa để ngăn chặn từ sớm, từ xa nguy cơ tham nhũng, tiêu cực và vi phạm pháp luật.

"Tôi tin tưởng rằng công tác PCTN, TC, và PCTP của Bộ GTVT sẽ có những chuyển biến hết sức tích cực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành GTVT, thực hiện thắng lợi nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng", Thứ trưởng Lê Anh Tuấn bày tỏ.

Bộ GTVT định hình rõ trọng tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm - Ảnh 3.

Hội nghị đã thể hiện sự trách nhiệm, tâm huyết và quan tâm đặc biệt đối với các nội dung đã được trình bày

Giảm thiểu các sơ hở trong công tác quản lý nhà nước

Tại hội nghị, đại diện Thanh tra Bộ GTVT cho biết, qua rà soát, tổng kết 10 năm thực hiện công tác PCTN, Bộ GTVT đã đạt được một số kết quả như: công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được đẩy mạnh, từng bước hình thành cơ chế quản lý, giám sát chặt chẽ nhằm giảm thiểu các sơ hở trong công tác quản lý nhà nước; công tác tuyên tuyền, phổ biến pháp luật PCTN được quan tâm thực hiện, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động được nâng lên;

Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra đã được tăng cường góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành GTVT. Công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, công khai, minh bạch các hoạt động, thực hiện chế độ thanh toán không dùng tiền mặt đạt được kết quả tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác PCTN, TC và PCTP còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác chỉ đạo có lúc còn chưa thường xuyên, cấp ủy và người đứng đầu của một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT chưa tập trung, quyết liệt; công tác tự phòng ngừa, tự phát hiện tham nhũng chưa tốt, thể chế, pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn vẫn còn sơ hở, bất cập, chưa phù hợp với yêu cầu công tác tuyên truyền, giáo dục còn chưa thực chất, chưa có kết quả cụ thể, đâu đó vẫn còn thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, một số đơn vị, doanh nghiệp đã có sai phạm bị cơ quan pháp luật xử lý.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, hội nghị đã triển khai nhiều nội dung quan trọng về phổ biến, quán triệt các văn bản quy định về công tác PCTN, TC, công tác PCTP của Đảng, Nhà nước,… Đồng thời triển khai các nhiệm vụ và giải pháp chính để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT thực hiện trong giai đoạn từ nay đến 2025, giai đoạn đến năm 2030. Cùng vớii đó, hội nghị đã triển khai việc giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT.

Hội nghị cũng đã được ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ phổ biến, quán triệt các quy định cũng như kinh nghiệm trong công tác kê khai, xác minh tài sản, thu nhập: đại diện Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ GTVT đã chủ trì thảo luận và trả lời các tồn tại, vướng mắc của các đơn vị trong công tác PCTN, TC, PCTP cũng như trong công tác kê khai, xác minh tài sản, thu nhập.