Bộ GTVT nghiêm cấm các ban quản lý dự án thỏa thuận với nhà thầu về việc "chung chi"

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 10/05/2023 16:53

Bộ GTVT yêu cầu tăng cường công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ, công vụ, phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực liên quan đến hoạt động quản lý dự án để đảm bảo chất lượng, tiến độ, kế hoạch giải ngân các dự án

Tăng cường ngăn chặn tiêu cực trong quản lý dự án, đảm bảo chất lượng, tiến độ   - Ảnh 1.

Thi công cao tốc Nghi Sơn - QL45

Bộ GTVT vừa ban hành Công điện yêu cầu các chủ đầu, ban QLDA tăng cường công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ, công vụ, phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực liên quan đến hoạt động quản lý dự án để đảm bảo chất lượng, tiến độ, kế hoạch giải ngân các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ GTVT quản lý.

Bộ GTVT nghiêm cấm 5 hành vi đối với chủ đầu tư, ban quản lý dự án

Công điện nêu rõ, Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, ban QLDA và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động quản lý dự án. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết 50 ngày 5/10/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Các chủ đầu tư, ban QLDA phải thường xuyên phổ biến, quán triệt đến từng cán bộ, viên chức trực thuộc, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia quản lý, điều hành dự án về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, về các hành vi bị cấm trong hoạt động đầu tư công, đầu tư xây dựng, đấu thầu,…

Nâng cao chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị; thực hiện nghiêm những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; đề ra các giải pháp để ngăn chặn, loại bỏ cơ hội, điều kiện phát sinh tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động quản lý dự án đầu tư; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, chế độ báo cáo, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp nhận thông tin, ngăn chặn kịp thời các dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng xảy ra trong đơn vị.

Bộ GTVT nghiêm cấm các chủ đầu tư, ban QLDA có các hành vi sau:

Thông đồng, móc ngoặc để hợp thức hóa hồ sơ thủ tục, làm sai lệch hồ sơ, kết quả công việc, tăng khống khối lượng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chèn ép, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho đối tác để thu lợi cá nhân; áp đặt chỉ định mỏ vật liệu, chỉ định nguồn gốc, xuất xứ, gửi nhà thầu, nhà thầu phụ, nhà thầu cung cấp hàng hóa, vật tư, vật liệu cho dự án.

Lựa chọn nhà thầu không có đủ năng lực, kinh nghiệm theo các quy định pháp luật và quy định của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; dàn xếp, thông thầu; quy định các điều kiện bất hợp lý, không phù hợp theo quy định pháp luật trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; có hành vi cản trở, hạn chế sự tham gia của nhà thầu; tiết lộ thông tin trong đấu thầu, dẫn đến có đơn, thư khiếu nại không đúng làm việc lựa chọn nhà thầu bị kéo dài, phức tạp.

Thông đồng, hợp thức hóa hồ sơ thủ tục cho các sai sót trong công tác giám sát, kiểm định, nghiệm thu kết quả khảo sát; thông đồng với tư vấn để đưa một số loại vật liệu vào hồ sơ thiết kế, hoặc "gửi giá, nâng giá" trong hồ sơ dự toán.

Thỏa thuận với nhà thầu về việc "chung chi" để bỏ qua các sai sót về thủ tục, chất lượng; "gửi giá" qua các nhà cung cấp vật liệu đưa vào công trình; nhũng nhiễu, gây khó khăn khi ký hồ sơ nghiệm thu, thanh toán.

Vi phạm quy định pháp luật về chuyển nhượng thầu, quản lý nhà thầu phụ không đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác quản lý, điều hành dự án

Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, ban QLDA củng cố, kiện toàn bộ máy, nhân sự tham gia quản lý dự án đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Đồng thời thực hiện đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm của chủ đầu tư, ban QLDA trong công tác quản lý dự án; xây dựng quy chế nội bộ về trình tự, thủ tục, vai trò trách nhiệm giữa các đơn vị trình, đơn vị thẩm định, người phê duyệt, đảm bảo tính độc lập trong các bước đầu tư xây dựng; xác định cụ thể trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi đơn vị, tổ chức quản lý, điều hành dự án đảm bảo thống nhất, xuyên suốt, đạt hiệu quả cao.

Tăng cường ngăn chặn tiêu cực trong quản lý dự án, đảm bảo chất lượng, tiến độ   - Ảnh 3.

Phương tiện thi công cao tốc Bùng - Vạn Ninh

Các chủ đầu tư, ban QLDA phải kiện toàn bộ phận điều hành dự án tại hiện trường, bố trí nhân sự phù hợp, độc lập về mặt quản lý nhân sự, đảm bảo không chồng chéo để tổ chức triển khai đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

Về công tác quản lý hợp đồng, Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, ban QLDA quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh trong việc hình thành bộ máy, tổ chức quản lý, điều hành chung, phân định rõ chức năng nhiệm vụ của các bộ phận, huy động đầy đủ nhân sự có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ của dự án; trực tiếp giao dịch, làm việc với chủ đầu tư và các thành viên liên danh; có biện pháp quản lý chặt chẽ dòng tiền để đảm bảo thực hiện hợp đồng.

Cùng với đó là quản lý chặt chẽ việc sử dụng nhà thầu phụ, nhà cung cấp nhân sự, thiết bị, vật tư cho dự án đảm bảo quy định của hợp đồng, quy định của pháp luật có liên quan; kiên quyết xử lý kịp thời các vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền.

Các nhà thầu phải xây dựng tiến độ thi công tổng thể, tiến độ thi công chi tiết đảm bảo khoa học, có tính khả thi gắn với điều kiện thực tế công tác GPMB, khả năng cung ứng nguồn vật tư, vật liệu, điều kiện thời tiết, kế hoạch vốn bố trí; đồng thời phải thể hiện số lượng các mũi và các dây chuyền thi công; số lượng máy móc thiết bị, nhân lực; khối lượng hoàn thành và giá trị hàng tháng của từng mũi thi công.

Bộ GTVT
Đối với nhà thầu vi phạm hợp đồng yêu cầu xử lý kịp thời theo quy định của hợp đồng và pháp luật; tổ chức quản lý chặt chẽ mọi hoạt động của nhà thầu trên công trường để đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường theo quy định.

Đề cập đến vấn đề kiểm soát tiến độ thi công và giải ngân, Bộ GTVT yêu cầu nhà thầu chủ động triển khai tổ chức thi công ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của dự án theo đúng biểu tiến độ chi tiết đã chấp thuận; chủ động trong việc tập kết vật liệu có yêu cầu khối lượng lớn như: Vật liệu đắp nền đường, xử lý nền đất yếu, cấp phối đá dăm, đá thi công bê tông xi măng, bê tông nhựa các loại,…

Tăng cường ngăn chặn tiêu cực trong quản lý dự án, đảm bảo chất lượng, tiến độ   - Ảnh 5.

Thi công khoan hầm Thần Vũ trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Đồng thời tăng cường việc kiểm soát tiến độ giải ngân đảm bảo phù hợp với tiến độ thi công chi tiết của các gói thầu, dự án đã được chấp thuận. Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, ban QLDA chỉ đạo các đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, tổ chức tăng mũi thi công, tăng ca kíp, tổ chức thi công cuốn chiếu, đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung triển khai ngay các hạng mục đã được bàn giao mặt bằng, các hạng mục có sản lượng lớn (cầu, hầm, đoạn nền đường đào đá khối lượng lớn,...).

Nhà thầu thi công, tư vấn phải xây dựng quy trình thủ tục, mẫu biểu hồ sơ nghiệm thu, thanh toán; bố trí đầy đủ nhân lực làm công tác nội nghiệp đẩy nhanh công tác hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán để kịp thời giải ngân khối lượng hoàn thành, đảm bảo hoàn thành kế hoạch vốn đã đăng ký.

Bộ GTVT yêu cầu nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 08 ngày 23/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH và Chỉ thị 02 ngày 19/1/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Bộ GTVT nhấn mạnh yêu cầu: "Giải ngân tối đa nguồn vốn kế hoạch được giao năm 2023, phấn đấu tỷ lệ giải ngân trên 95% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 08/CT-TTg ngày 23/3/2023".

Bộ GTVT
Cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình gây khó dễ, nhũng nhiễu, hạch sách khi thực hiện thủ tục nghiệm thu, thanh toán làm ảnh hưởng tiến độ giải ngân của các dự án.
Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan tham mưu thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm được Bộ GTVT giao trong quá trình tổ chức thực hiện dự án; theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện dự án, phát hiện các khó khăn, vướng mắc để kịp thời tham mưu Bộ GTVT giải quyết, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân của ngành.

Siết chặt kỷ cương, quản lý chặt chẽ và tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng; nghiêm cấm các hành vi can thiệp trái pháp luật vào các hoạt động đầu tư xây dựng.

Đồng thời tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng thuộc trách nhiệm và phạm vi quản lý của Bộ GTVT. Nếu phát hiện có vi phạm trong quá trình kiểm tra, kiên quyết xử lý theo thẩm quyền hoặc kịp thời báo cáo, đề xuất Bộ GTVT xử lý theo quy định.