Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu xử lý nghiêm tiêu cực trong đào tạo, sát hạch lái xe

Tác giả: Thanh Huyền

saosaosaosaosao
Xã hội 09/05/2023 09:20

Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GTVT nhấn mạnh yêu cầu xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra những hành vi sai trái, nhũng nhiễu, tiêu cực,…

Bộ trưởng Bộ GTVT chỉ thị xử nghiêm tiêu cực trong đào tạo, sát hạch lái xe - Ảnh 1.

Bộ GTVT yêu cầu đổi mới, tăng cường quản lý, phòng, chống tiêu cực và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (Ảnh minh họa)

Nhận diện những hạn chế trong đào tạo, cấp GPLX

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị về đổi mới, tăng cường quản lý, phòng, chống tiêu cực và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Theo Chỉ thị, trong những năm gần đây, công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy giấy phép lái xe đã được Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ GTVT, Đảng ủy Bộ GTVT quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.

Bộ GTVT đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành các nghị định; xây dựng, ban hành các thông tư, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các bộ, ngành liên quan đã có nhiều chỉ đạo tăng cường chất lượng, nghiêm minh thực thi đối với công tác này.

Cơ quan quản lý trực tiếp là Cục Đường bộ Việt Nam và Sở GTVT, Sở GTVT - Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tích cực hướng dẫn cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe bổ sung, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành lái xe, gắn thiết bị DAT để quản lý đào tạo lái xe; triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong công tác cấp đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy giấy phép lái xe tại một số Sở GTVT vẫn còn tồn tại những hạn chế như: Còn có hiện tượng đào tạo vượt lưu lượng; việc công khai cơ sở đào tạo trên Trang thông tin điện tử của Sở GTVT còn chưa cập nhật kịp thời; công tác kiểm tra, giám sát tập huấn cho giáo viên dạy thực hành lái xe còn có nơi chưa thực hiện; một số địa phương thực hiện công tác tiếp nhận báo cáo 1, báo cáo 2 chưa đảm bảo thời gian theo quy định; việc khai thác dữ liệu DAT để quản lý công tác đào tạo, dữ liệu của học viên để xác định hoàn thành chương trình đào tạo trước khi sát hạch còn hạn chế; chưa kiểm tra, giám sát khoá học, kỳ thi cấp chứng chỉ hoặc thực hiện còn hình thức; xét duyệt thí sinh dự sát hạch chưa đủ điều kiện dữ liệu DAT; công tác tổ chức sát hạch còn có nơi thực hiện chưa nghiêm; công tác thanh, kiểm tra hoạt động đào tạo, sát hạch còn chưa được quan tâm, thực hiện; việc bố trí công chức, nhân sự cho phòng chuyên môn làm công tác quản lý đào tạo, sát hạch vừa thiếu, vừa yếu, cá biệt có một số Sở chỉ có 3 đến 5 người vừa thực hiện công tác này, vừa thực hiện công tác quản lý vận tải (đường thủy, đường bộ),...

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu để phòng, chống tiêu cực

Từ thực tế đó, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng thời tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao hơn nữa về chất lượng của công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy giấy phép lái xe cơ giới đường bộ nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn lao động cho đơn vị kinh doanh vận tải, nhu cầu của xã hội và người dân trong thời gian tới.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ GTVT, giám đốc sở GTVT khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về đào tạo, sát hạch, cấp giấp phép lái xe cơ giới đường bộ để kịp thời phát hiện những nội dung không còn phù hợp đề xuất sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng thời chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; rà soát, hoàn thiện các tiêu chuẩn, điều kiện về cơ sở vật chất đối với các cơ sở đào tạo lái xe; có cơ chế kiểm soát chặt chẽ, chấm dứt tình trạng cấp Giấy phép lái xe cho người nghiện ma túy, người không đủ năng lực, hành vi, sức khỏe; đề xuất giải pháp quản lý lái xe sau đào tạo; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, sát hạch, quản lý lái xe theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 10 ngày 19/4/2023.

Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện Nghị quyết số 50 ngày 5/10/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Quyết định 1504 ngày 14/11/2022 của Bộ GTVT về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 của Bộ GTVT" và các văn bản có liên quan, áp dụng triệt để trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Cũng theo chỉ thị, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, tiêu cực trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Người đứng đầu các cơ quan đơn vị phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Bộ trưởng Bộ GTVT
Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tiêu cực; xử lý ngay người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái.

Thực hiện nghiêm công tác thanh tra và thường xuyên kiểm tra

Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe tại các sở GTVT, cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe theo quy định để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại.

Cục Đường bộ Việt Nam phải thường xuyên rà soát, tổng kết đánh giá quá trình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; trước mắt thực hiện rà soát tổng thể, toàn diện Nghị định 138/2018 và Thông tư 12/2017 của Bộ GTVT để đề xuất sửa đổi, bổ sung đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo khả thi khi thực hiện; đồng thời nghiên cứu và đề xuất giải pháp quản lý lái xe sau đào tạo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10 ngày 19/4/2023;

Cùng với đó, Cục Đường bộ Việt Nam rà soát, tổng hợp toàn bộ dữ liệu quản lý thời gian thực hành lái xe và quãng đường trên phần mềm hệ thống thông tin DAT của Cục Đường bộ Việt Nam, thường xuyên chuyển kết quả tới các sở GTVT để phối hợp quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định. Đồng thời rà soát, nghiên cứu nâng cấp hệ thống DAT của cục để quản lý, giám sát quá trình thực hành lái xe ô tô nhằm tạo công cụ hỗ trợ cho các sở GTVT khi xét duyệt danh sách thí sinh dự sát hạch lái xe đảm bảo điều kiện theo quy định; tăng cường công tác hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ đối với các sở GTVT về phương pháp theo dõi, kiểm tra, khai thác và sử dụng, quản lý dữ liệu DAT trên hệ thống DAT của Cục Đường bộ Việt Nam để phục vụ công tác quản lý.

Ngoài ra, Cục Đường bộ Việt Nam phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, sát hạch, quản lý lái xe; chia sẻ dữ liệu, cung cấp thông tin, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng của ngành Công an, y tế và bộ, ngành liên quan trong việc quản lý, giám sát, công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; rà soát, hoàn thiện các tiêu chuẩn, điều kiện về cơ sở vật chất đối với các cơ sở đào tạo lái xe theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 10.

Đối với các sở GTVT, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu chủ trì, phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng, UBND cấp huyện (quận, huyện, thị xã, thành phố) trên địa bàn địa phương triển khai các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy giấy phép lái xe.

UBND các địa phương cần chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở GTVT chỉ đạo cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe có cơ chế kiểm soát chặt chẽ, chấm dứt tình trạng cấp Giấy phép lái xe cho người nghiện ma túy, người không đủ năng lực, hành vi, sức khỏe. Sở Nội vụ và Sở GTVT rà soát, ưu tiên bố trí tăng cường công chức, nhân sự tại phòng chuyên môn làm nhiệm quản lý đào tạo, sát hạch lái xe đảm bảo đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay tránh tình trạng một số Sở bố trí quá mỏng cho công tác này.

Cùng với đó, các địa phương phải thực hiện nghiêm công tác thanh tra, thường xuyên tổ chức kiểm tra hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tại cơ quan mình và trên địa bàn địa phương. Kịp thời thực hiện hoặc đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch và tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Mặt khác, các địa phương phải xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá và xác minh văn bằng, chứng chỉ lại toàn bộ đội ngũ giáo viên dạy lái xe của các cơ sở đào tạo lái xe; tổ chức thực hiện hoàn thành trong quý III/2023; tăng cường giám sát đột xuất các kỳ sát hạch, đặc biệt chú trọng giám sát kỳ sát hạch lý thuyết, sát hạch lái xe trên đường, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm khi sát hạch cấp giấy phép lái xe; thực hiện và phối hợp chặt chẽ với Cục Đường bộ Việt Nam, các cơ sở đào đạo, trung tâm sát hạch trong việc tổ chức, quản lý, khai thác dữ liệu đào tạo lái xe của học viên, đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác khi sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Các địa phương cần chỉ đạo hội đồng sát hạch, tổ sát hạch, cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn địa phương thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; tự kiểm tra, rà soát, có kế hoạch, biện pháp cụ thể để tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tại cơ quan, đơn vị, cơ sở mình; Thường xuyên rà soát, tổng kết đánh giá quá trình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Bộ trưởng Bộ GTVT giao Vụ Khoa học công nghệ và môi trường chủ trì, đôn đốc, kiểm tra việc áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ; Phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam rà soát, hoàn thiện các tiêu chuẩn, điều kiện về cơ sở vật chất đối với các cơ sở đào tạo lái xe theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 10.

Giao Thanh tra Bộ GTVT chỉ đạo, hướng dẫn Thanh tra GTVT thuộc Cục Đường bộ Việt Nam, Thanh tra GTVT thuộc Sở GTVT tăng cường thanh tra, giám sát công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ theo quy định.

Vụ Vận tải có trách nhiệm chủ trì, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị. Đồng thời chủ động nghiên cứu, nắm bắt tình hình để kịp thời tham mưu Bộ trưởng Bộ GTVT tăng cường công tác quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng về kết quả thực hiện Chỉ thị.

"Định kỳ trước ngày 25/6 và trước ngày 25/12 hàng năm hoặc đột xuất (nếu có vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện) các Sở GTVT, Cục Đường bộ Việt Nam, các Vụ thuộc Bộ, cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo Bộ GTVT về kết quả thực hiện Chỉ thị", Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GTVT nêu rõ.
Ý kiến của bạn

Bình luận