Bộ GTVT phản hồi Bình Định về cơ chế giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đường bộ 14/05/2023 11:38

Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Bình Định tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát, áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất cho phù hợp,…

Bộ GTVT phản hồi Bình Định về cơ chế giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam - Ảnh 1.

Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Bình Định chủ động thực hiện công tác liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các dự án thành phần, đáp ứng tiến độ GPMB theo chỉ đạo của Chính phủ (ảnh minh họa)

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Bình Định về một số kiến nghị liên quan đến vướng mắc trong quá trình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Đầu tiên là kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Bộ GTVT cho biết, để đảm bảo kinh phí GPMB của các dự án thành phần phù hợp với kinh phí GPMB đã được xác định trong bước báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) và đảm bảo tuân thủ quy định, trong thời gian tiếp theo, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền của địa phương, phối hợp chặt chẽ với các Ban QLDA 2, 85 chuẩn xác số liệu, đảm bảo tính chính xác, phù hợp với quy định.

Trường hợp kinh phí GPMB đã xác định vượt kinh phí GPMB đã được phê duyệt tại BCNCKT các dự án thành phần, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với các Ban QLDA 2, 85 để rà soát, xác định chính xác số liệu, tổng hợp, báo cáo Bộ GTVT xem xét, quyết định.

Đồng thời, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Bình Định tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát, áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất cho phù hợp, phối hợp chặt chẽ với các Ban QLDA, cung cấp dự toán chi tiết để các bên rà soát đối với một số hạng mục chiếm tỷ trọng lớn như: Các khu tái định cư, công trình hạ tầng kỹ thuật, các khối lượng GPMB còn lại,... đảm bảo dự toán được lập, phê duyệt tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và các quy định có liên quan.

Thứ hai, về việc trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh, bổ sung diện tích đất chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng, Bộ GTVT cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp lần thứ 5 Ban Chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT ngày 12/4/2023, Bộ GTVT đã có văn bản đề nghị các địa phương kiểm tra, rà soát, tổng hợp số liệu thực tế về diện tích rừng, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất, đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên cần chuyển đổi mục đích để thực hiện các dự án thành phần.

Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh Bình Định tại các Văn bản 2439 ngày 20/4/2023, Văn bản 2657 ngày 27/4/2023, Bộ GTVT đã tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản 4529 ngày 4/5/2023, trong đó, Bộ GTVT đã dự thảo văn bản của Chính phủ báo cáo Quốc hội về diện tích rừng, đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên của dự án.

Thứ ba, về nội dung điều chỉnh, bổ sung bố trí tái định cư vào khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, theo Bộ GTVT, căn cứ Điều 1 Nghị định 06 ngày 03/01/2020 của Chính phủ, khung chính sách gồm những nội dung chủ yếu, được dự kiến để thực hiện và thẩm quyền tổ chức thực hiện là của địa phương và theo điểm a, khoản 5.3 Khung chính sách, địa phương căn cứ các quy định của Tỉnh và quy định pháp luật để thực hiện (trong đó bao gồm nội dung giao đất ở cho các cặp vợ chồng thực tế cùng chung sống trên thửa đất thu hồi theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 47 ngày 15/5/2014 của Chính phủ). Mặt khác, Khung chính sách được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Văn bản 458 ngày 25/5/2022 đang được tỉnh Quảng Ngãi thực hiện, chưa có vướng mắc về nội dung trên.

Do vậy, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Bình Định chủ động thực hiện công tác liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các dự án thành phần, đáp ứng tiến độ GPMB theo chỉ đạo của Chính phủ.

Bộ GTVT ghi nhận kiến nghị của tỉnh Bình Định, đồng thời đề nghị tỉnh Bình Định chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với các Ban QLDA để xác định chính xác về chênh lệch kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư (nếu có) để Bộ GTVT xem xét, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền thẩm định, chấp thuận theo quy định.

Trước đó, Bộ GTVT nhận được Văn bản 1608 ngày 14/3/2023 của Văn phòng Chính phủ kèm theo Văn bản 1013 ngày 28/2/2023 của UBND tỉnh Bình Định về việc kiến nghị giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn tỉnh Bình.


Ý kiến của bạn

Bình luận