Bộ GTVT phát động Phong trào thi đua năm 2023

Tác giả: L.C

saosaosaosaosao
Chính trị 17/01/2023 16:26

Chủ đề phong trào thi đua năm 2023 do Bộ GTVT phát động là "Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả".

Bộ GTVT phát động Phong trào thi đua năm 2023

 - Ảnh 1.

Thi công thảm nhựa đường cao tốc Mai Sơn - QL45

Phát huy truyền thống "đi trước mở đường"

Theo đó, để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết số 68/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Bộ GTVT vừa ban hành Kế hoạch số 502 phát động phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề "Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả".

Mục tiêu tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy truyền thống "đi trước mở đường", chung sức đồng lòng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT chủ động, linh hoạt, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của từng cơ quan, đơn vị và toàn ngành GTVT, nhất là các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia.

Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt các chỉ tiêu, biện pháp, giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023; phát huy trách nhiệm nêu gương trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Thông qua phong trào thi đua phát hiện kịp thời, bồi dưỡng, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ mọi người phát huy mọi khả năng và phẩm chất tốt đẹp để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cụ thể thể hóa trách nhiệm cá nhân, đặc biệt trách nhiệm người đứng đầu

Về nội dung và giải pháp, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Cán sự đảng Bộ trong quá trình chỉ đạo điều hành phải đảm bảo kỷ cương, linh hoạt, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả; cá thể hóa trách nhiệm cá nhân tất cả các chủ thể trong từng việc, từng khâu đặc biệt trách nhiệm người đứng đầu.

Bộ GTVT phát động Phong trào thi đua năm 2023

 - Ảnh 2.

Thi công cao tốc QL45 - Nghi Sơn

Chủ động rà soát, hoàn thiện, ban hành cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải để hành lang pháp lý hỗ trợ cho sự phát triển của ngành, đặc biệt là phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại. Tập trung xây dựng, kịp thời trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các văn bản quy phạm pháp luật, đề án, chiến lược, quy hoạch đã đăng ký.

Chú trọng phát triển vận tải đa phương thức và dịch vụ logistics trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực, hiệu quả, chất lượng dịch vụ vận tải, giảm chi phí logistics; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành hoạt động vận tải; giải quyết tốt mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội.

Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo thực hiện mục tiêu tiếp tục kiềm chế, giảm tai nạn giao thông từ 5 - 10% trên cả 3 tiêu chí.

Tập trung xây dựng kế hoạch đầu tư và bố trí nguồn vốn có ưu tiên, trọng tâm, trọng điểm, kịp thời điều hòa, điều chỉnh vốn; xây dựng cơ chế đột phá để huy động tối đa các nguồn lực xã hội tham gia phát triển kết cấu hạ tầng giao thông theo phương châm bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các quy hoạch chuyên ngành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đáp ứng yêu cầu về tiến độ thực hiện, giải ngân và chất lượng đặc biệt là các dự án trọng điểm của ngành; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện đại trong thiết kế, tổ chức xây dựng, khai thác, quản lý các công trình kết cấu hạ tầng giao thông.

Tăng cường công tác quản lý, giám sát tài chính, đầu tư, đổi mới, sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải. Đẩy nhanh công tác sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất. Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.

Tập trung nghiên cứu, tiến hành đàm phán, ký kết và gia nhập các điều ước quốc tế trong lĩnh vực Giao thông vận tải; đẩy mạnh và mở rộng quan hệ hợp tác song phương với các đối tác quan trọng trong lĩnh vực Giao thông vận tải; tăng cường kết nối giao thông vận tải với các nước láng giềng.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật; hoàn thành việc nghiên cứu sử dụng cát biển làm vật liệu xây dựng sử dụng cho các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; thực hiện Chương trình hành động và Kế hoạch về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường giai đoạn 2021 - 2025.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước gắn với trách nhiệm người đứng đầu về sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đảm bảo phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số ở Bộ Giao thông vận tải; triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu nền tảng dùng chung của 5 lĩnh vực về kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện, người điều khiển phương tiện và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải nhằm hình thành hạ tầng dữ liệu ngành Giao thông vận tải; xây dựng và phát triển các hệ thống ứng dụng phục vụ chỉ đạo điều hành, tác nghiệp trên môi trường số của Bộ Giao thông vận tải; thúc đẩy xây dựng các ứng dụng đa lĩnh vực như: quản lý kết cấu hạ tầng, vận tải, logistics, an toàn giao thông… đóng góp vào chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động của Chính phủ, của Bộ Giao thông vận tải về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các cơ quan, đơn vị.

Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý của các cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành trên tất cả các mặt công tác trên cơ sở bám sát các Nghị quyết, chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; các Nghị quyết, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ, lãnh đạo Bộ; chương trình công tác của Chính phủ, của Bộ cũng như kế hoạch năm 2023, giai đoạn 2021 - 2025 đã được Bộ Giao thông vận tải thông qua trong từng lĩnh vực; nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên. Quan tâm, chăm lo đời sống, bảo đảm việc làm cho người lao động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội - từ thiện, nhất là công tác tri ân, đền ơn - đáp nghĩa.

Bộ GTVT yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch này trong cơ quan, đơn vị mình cần xây dựng các mục tiêu, nội dung thi đua cụ thể cho phù hợp với đặc điểm của từng chuyên ngành, cơ quan, đơn vị mình để phát động phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực, hiệu quả đúng mục đích, yêu cầu, nội dung và giải pháp nói trên.

Thực hiện sơ kết, tổng kết công tác thi đua, đề nghị khen thưởng hàng năm, báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vận động công đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia Phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tham gia giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Vụ Tổ chức cán bộ - Cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ tham mưu việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

Ý kiến của bạn

Bình luận