Bộ GTVT tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách TTHC

Tác giả: Minh Phương

saosaosaosaosao
29/08/2015 11:15

Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa ký Quyết định số 3059/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT trong công tác cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC).

thu-tuc-hanh-chinh-22eb4
Ảnh minh hoạ

Theo đó, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng yêu cầu xác định các nhiệm vụ cụ thể đối với người đứng đầu trong công tác CCTTHC. Kế hoạch quy định cụ thể những “sản phẩm”, công việc (hoạt động) gắn với mỗi nhiệm vụ được giao; quy định tiến độ thực hiện ứng với từng nhiệm vụ cụ thế và phân công thực hiện rõ ràng. 

Tất cả TTHC trong lĩnh vực GTVT đều được rà soát; cắt bỏ ngay những TTHC không còn phù hợp; đơn giản hoá những TTHC rườm rà theo hướng tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với thông lệ quốc tế, nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các TTHC.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phổ biến quán triệt nội dung Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác CCTTHC tới tất cả công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ quan, đơn vị mình; căn cứ Kế hoạch này tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng; định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ GTVT (qua Vụ Pháp chế). Vụ Pháp chế chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch.

Xem toàn văn quyết định và kế hoạch chi tiết tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận