Bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Đường sắt Việt Nam

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 15/09/2021 13:07

Ngày 10/9, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã ký ban hành Quyết định số 1665/QĐ-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2527/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường sắt Việt Nam.

99B4B373-864E-4472-90F0-85A32797877E.

Theo đó, Quyết định số 1665/QĐ-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2527/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường sắt Việt Nam như sau: 

1. Bổ sung điểm e, g, h vào khoản 9 Điều 2: 

“e) Thẩm định trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt kế hoạch chạy tàu an sinh xã hội hàng năm của doanh nghiệp vận tải đường sắt. 

g) Theo dõi về vận tải an sinh xã hội; thực hiện theo dõi và cập nhật các báo cáo quyết toán thu, chi, báo cáo quyết toán thuế hàng năm của doanh nghiệp về tàu an sinh xã hội. 

h) Tổ chức kiểm tra xét duyệt quyết toán chi phí thực hiện vận tải phục vụ nhiệm vụ đặc biệt, chạy tàu an sinh xã hội của doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt, báo cáo Bộ GTVT kết quả xét duyệt theo quy định.” 

2. Sửa đổi, bổ sung điểm h khoản 10 Điều 2: 

“h) Thực hiện việc đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đường sắt đô thị theo quy định của pháp luật.” 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 21 Điều 2: 

“21. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng. Tổ chức thực hiện công tác dự trữ quốc gia về lĩnh vực đường sắt theo quy định và theo thẩm quyền.” 

4. Sửa đổi Điều 3: 

“Điều 3. Cơ cấu tổ chức 

1. Văn phòng. 

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính. 

3. Phòng Quản lý xây dựng và Kết cấu hạ tầng đường sắt. 

4. Phòng Vận tải - Khoa học công nghệ. 

5. Phòng Pháp chế - Thanh tra. 

6. Phòng Thanh tra - An toàn I (có các đội Thanh tra - An toàn số 1, 2, 3, 4, 5). 

7. Phòng Thanh tra - An toàn II (có các đội Thanh tra - An toàn số 6, 7, 8). 

8. Phòng Thanh tra - An toàn III (có các đội Thanh tra - An toàn số 9, 10). 

Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức nêu trên.” 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ý kiến của bạn

Bình luận