Bộ trưởng GTVT chỉ đạo đẩy mạnh bảo vệ môi trường GTVT

Tác giả: Minh Phương

saosaosaosaosao
Khoa học - Công nghệ 04/08/2016 11:40

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa vừa ký chỉ thị số 07/CT-BGTVT về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường giao thông vận tải.

 

1415175900_onhiemkhongkhí
Ảnh minh họa

Trong những năm qua, Bộ GTVT đã tổ chức quán triệt, phổ biến đến các cơ quan, đơn vị trong Ngành các chương trình hành động về bảo vệ môi trường GTVT. Kết quả là công tác bảo vệ môi trường GTVT đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề cần quan tâm như: ô nhiễm không khí tại các đô thị có xu hướng gia tăng do tác động đáng kể từ khí thải của phương tiện giao thông đường bộ; ô nhiễm bụi xảy ra khá phổ biến trong thi công xây dựng hạ tầng giao thông; việc tổ chức thu gom, xử lý các loại chất thải còn chưa đồng bộ, mang tính đối phó, hình thức.

Do đó, Bộ trưởng Bộ GTVT chỉ thị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Ngành tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, đổi mới nội dung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành GTVT. Đặc biệt, các cơ quan truyền thông trực thuộc Bộ như: Báo Giao thông, Tạp chí Giao thông vận tải và Trung tâm Công nghệ thông tin cần gia tăng số lượng, chất lượng tin, bài tuyên truyền, phổ biến về pháp luật bảo vệ môi trường và hoạt động bảo vệ môi trường GTVT.

Thứ hai, kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác bảo vệ môi trường GTVT.

Thứ ba, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về bảo vệ môi trường GTVT giai đoạn 2016-2020, trong các lĩnh vực: phát triển kết cấu hạ tấng giao thông, quản lý phương tiện và quản lý vận tải; bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ GTVT.

Xem toàn văn chỉ thị tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận