Các thách thức đối với công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình đường bộ khu vực phía Bắc

Diễn đàn khoa học 05/05/2021 15:35

Nghiên cứu tập trung điều tra, đánh giá các thách thức/khó khăn đối với công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình đường bộ khu vực phía Bắc thông qua dữ liệu phỏng vấn sâu với 22 chuyên gia.


 

ThS. ĐOÀN THANH KỲ
Thanh tra Chính phủ
ThS. NGÔ ANH TUẤN
Trường Cán bộ Quản lý Giao thông vận tải

bang

Kết quả phân tích dữ liệu xếp hạng các thách thức, khó khăn đối với công tác QLCLXD công trình đường bộ khu vực phía Bắc

 

TÓM TẮT: Nghiên cứu tập trung điều tra, đánh giá các thách thức/khó khăn đối với công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình đường bộ khu vực phía Bắc thông qua dữ liệu phỏng vấn sâu với 22 chuyên gia. Kết quả chỉ ra 33 thách thức liên quan đến 7 vấn đề chính gồm: Hệ thống văn bản pháp lý, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhà nước, chuỗi cung ứng, năng lực và văn hóa chất lượng của chủ đầu tư, năng lực và văn hóa chất lượng của nhà thầu thi công, năng lực và văn hóa chất lượng của các đơn vị tư vấn và điều kiện tự nhiên, kinh tế, chính trị, xã hội địa phương. Hơn nữa, kết quả phân tích dữ liệu cũng tìm thấy 5 thách thức lớn nhất hiện nay gồm: (1) Văn hóa chất lượng chưa được được hình thành, phát triển và lan truyền sâu rộng trong lĩnh vực xây dựng công trình đường bộ khu vực phía Bắc; (2) Văn bản pháp lý thiếu tính ổn định, thường thay đổi; thiếu nhất quán; (3) Lực lượng cán bộ kỹ thuật thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát nhà nước thiếu về số lượng và một số cán bộ có chuyên môn chưa phù hợp; (4) Nhiều cán bộ quản lý, kỹ thuật giám sát trên công trường của nhà thầu có ý thức, thái độ, đạo đức nghề nghiệp không tốt, trách nhiệm công việc chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu của xã hội và dự án; (5) Thiếu nguồn lực cán bộ kỹ thuật tư vấn có năng lực cao đáp ứng yêu cầu các dự án lớn, phức tạp.
TỪ KHÓA: Quản lý chất lượng xây dựng, dự án đường bộ, thách thức, khó khăn, khu vực phía Bắc.
ABSTRACT: This paper focuses on investigating and assessing challenges and difficulties for construction quality management of road projects in Northern Vietnam through the data collected from in-depth interviews with 22 experts. The study finds out 33 challenges related to 7 main aspects, including legal document system, state inspection and supervision, supply chain, quality culture and competency of owner, contractors, and consultants, local characteristics in terms of the natural environment, economy, political and social issues. Furthermore, the 5 biggest challenges today are also pointed out: (1) A quality culture has not been formed, developed, and spread widely in the field of road constructions in Northern Vietnam; (2) The current legal document system lacks stability and consistency; (3) The staff force in implementing state inspection and supervision is insufficient and some staffs have inappropriate expertise; (4) Numerous contractor’s managers, technical supervisors on the construction site lack proper awareness, good attitude, professional ethics, high job responsibility, and have not met requirements; and (5) The forces of high qualified consulting technicians satisfying requirements of large and complicated projects are still lacking.
KEYWORDS: Construction quality management, road projects, challenges, difficulties, the Northern area.
Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận