Giải pháp nâng cao quản lý chất lượng xây dựng công trình đường bộ khu vực phía Bắc Việt Nam

Giải pháp nâng cao quản lý chất lượng xây dựng công trình đường bộ khu vực phía Bắc Việt Nam

Nghiên cứu tập trung đề xuất và đánh giá các nhóm giải pháp nhằm cải thiện kết quả quản lý chất lượng xây dựng (QLCLXD) công trình đường bộ khu vực phía Bắc. Dựa trên các tồn tại, các thách thức, khó khăn và các yếu tố ảnh hưởng ý nghĩa đến kết quản QLCLXD công trình đường trong khu vực đã được đánh giá, nghiên cứu này đề xuất 5 nhóm giải pháp chính gồm: (1) Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức và đơn giá xây dựng; (2) Hoàn thiện quy hoạch đầu tư ngành; (3) Thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; (4) Nâng cao năng lực và văn hóa chất lượng; (5) Hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý chuỗi cung ứng trong toàn ngành trong khu vực.

Diễn đàn khoa học
Yếu tố nào ảnh hưởng quản lý chất lượng xây dựng công trình đường bộ khu vực phía Bắc?

Yếu tố nào ảnh hưởng quản lý chất lượng xây dựng công trình đường bộ khu vực phía Bắc?

Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật PLS-SEM phân tích dữ liệu khảo sát với 317 mẫu bằng phần mềm SmartPLS 3.0 và đã xác định được 7 yếu tố có ảnh hưởng ý nghĩa thống kê đến kết quả công tác quản lý chất lượng xây dựng (QLCLXD) công trình đường bộ khu vực phía Bắc theo thứ tự giảm dần, gồm có: chuỗi cung ứng; năng lực và văn hóa chất lượng của các đơn vị tư vấn; hệ thống văn bản pháp lý và tài liệu hướng dẫn liên quan; năng lực thanh tra, kiểm tra, giám sát nhà nước tại công trường; năng lực và văn hóa chất lượng của chủ đầu tư và điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của địa phương.

Diễn đàn khoa học
Các thách thức đối với công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình đường bộ khu vực phía Bắc

Các thách thức đối với công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình đường bộ khu vực phía Bắc

Nghiên cứu tập trung điều tra, đánh giá các thách thức/khó khăn đối với công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình đường bộ khu vực phía Bắc thông qua dữ liệu phỏng vấn sâu với 22 chuyên gia.

Diễn đàn khoa học