Xác định nhiệt độ hóa mềm của nhựa đường từ thí nghiệm cắt động lưu biến

Xác định nhiệt độ hóa mềm của nhựa đường từ thí nghiệm cắt động lưu biến

Nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ giữa thông số mô-đun cắt phức G* được xác định bằng thí nghiệm cắt động lưu biến DSR (Dynamic Shear Rheological)...

Diễn đàn khoa học