Đánh giá trạng thái làm việc kết cấu đường sắt bằng thiết bị đo động nhằm đảm bảo an toàn chạy tàu

Đánh giá trạng thái làm việc kết cấu đường sắt bằng thiết bị đo động nhằm đảm bảo an toàn chạy tàu

Bài báo phân tích sự cần thiết phải sử dụng phương pháp đo động để kiểm tra đánh giá chất lượng kết cấu tầng trên đường sắt