Không có chuyện bán quyền mua cổ phiếu C4G cho cổ đông bên ngoài

Không có chuyện bán quyền mua cổ phiếu C4G cho cổ đông bên ngoài

Toàn bộ cổ phiếu đăng ký bán quyền mua của những người nằm trong Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc được chuyển nhượng cho cán bộ, công nhân viên.

Đường bộ