Ông Trần Bá Dương lập thêm công ty sản xuất mô tô

Ông Trần Bá Dương lập thêm công ty sản xuất mô tô

Công ty sản xuất mô tô của ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Thaco, có vốn điều lệ 10 tỷ đồng.

Doanh nhân