Đà Nẵng: Đảm bảo TTATGT theo chương trình “ 5 không, 3 có, 4 an”

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Pháp luật giao thông 21/12/2021 05:55

UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 116/KH-UBND về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thực hiện Chương trình Thành phố “5 không, 3 có, 4 an” trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng đến năm 2025.


Theo đó, nhiều giải pháp như tăng cường năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền, tạo cơ chế phối hợp liên ngành đồng bộ đẩy mạnh, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, vận động các tổ chức và người dân trên địa bàn tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện.

Kế hoạch đặt mục tiêu nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông, làm giảm mạnh các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông (ATGT) như lạng lách, đánh võng, đi sai làn đường, vượt quá tốc độ cho phép, quá tải, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông...

01

Lực lượng CSGT phân luồng điều tiết giao thông

Đồng thời, phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm thông suốt, trật tự, an toàn, hiệu quả phát triển vận tải khách công cộng gắn với kiểm soát, tiến tới giảm thiểu phương tiện giao thông cá nhân theo lộ trình. Hằng năm, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí, về số vụ, số người chết, số người bị thương, so với năm liền kề trước đó. Phấn đấu hạn chế thấp nhất việc để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cấp, sở, ngành, cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT, xây dựng văn hóa giao thông đến từng đối tượng tham gia giao thông; biểu dương gương người tốt, việc tốt, phê phán lên án, xử lý nghiêm các hành vi cố ý vi phạm, coi thường pháp luật về trật tự ATGT.

Đồng thời, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự ATGT. Hướng dẫn thực hiện kịp thời, hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành giao thông. Trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ, có chế độ, chính sách phù hợp với lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT.

Mặt khác, tập trung các nguồn lực xây dựng, phát triển đồng bộ và có trọng điểm kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực vận tải; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, khắc phục đảm bảo an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông. Tăng cường công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Tập trung lực lượng triển khai tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn, xử lý vi phạm về trật tự ATGT đường bộ, đường thủy nội địa, xử lý theo chuyên đề các hành vi có nguy cơ gây tai nạn giao thông điều tra, xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Căn cứ Kế hoạch được ban hành, UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong đó, đề ra được nội dung công việc cụ thể triển khai ở từng lĩnh vực, từng mặt công tác, đảm bảo việc tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, mục tiêu đề ra

Sở GTVT chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đan vị, địa phương tổ chức thực hiện kế hoạch này. Hằng năm, tại thời điểm xây dựng dự toán ngân sách, trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương và khả năng cân đối ngân sách; Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu cấp thẩm quyền kinh phí hoạt động công tác đảm bảo trật tự ATGT theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành có liên quan.

Ý kiến của bạn

Bình luận