Trên 350.000 xe tải phải dán dải phản quang?

Trên 350.000 xe tải phải dán dải phản quang?

Nếu quy định về dán dải phản quang trên xe tải có trọng tải thiết kế từ 7 tấn trở lên nhằm đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt là về ban đêm có hiệu lực sẽ có khoảng trên 350 ngàn xe phải thực hiện.

Giao thông 24h