Nghiên cứu xây dựng mô hình kiểm tra phân tích các dạng hư hỏng cầu liên tục dầm hộp dự ứng lực

Nghiên cứu xây dựng mô hình kiểm tra phân tích các dạng hư hỏng cầu liên tục dầm hộp dự ứng lực

Trong bài báo này, các tác giả sẽ tập trung nghiên cứu, phân tích các dạng hư hỏng thường gặp của các cầu dầm hộp thi công theo công nghệ đúc hẫng cân bằng tại Việt Nam, từ đó xây dựng được mô hình kiểm tra nhằm hạn chế, ngăn ngừa các hư hỏng, kéo dài được tuổi thọ công trình, góp phần đẩy mạnh công tác quản lý đối với các đơn vị liên quan.

Diễn đàn khoa học