Trường học Nhật Bản ngừng yêu cầu xác định giới tính trên hồ sơ

Trường học Nhật Bản ngừng yêu cầu xác định giới tính trên hồ sơ

Hai quận đã bỏ đi câu hỏi từng là tiêu chuẩn bắt buộc trên các mẫu đơn, hàng chục quận khác cũng đang cân nhắc.